Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att en arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska vid behov anpassa arbetet efter arbetstagarens individuella förutsättningar samt arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering på ett systematiserat sätt. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för detta. Arbetsgivaren ska utreda och vidta de åtgärder som gör det möjligt för en arbetstagare med...