Buller

Det som en människa uppfattar som icke önskvärt och störande ljud betecknas i arbetslivet som buller. Ljud kan vara störande utan att det på något sätt är hörselskadligt. När man inte själv kan påverka eller kontrollera bullernivån ökar också den upplevda störningsgraden och de fysiologiska stressreaktionerna. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Buller (AFS 2005:16) finns värden (insatsvärden och gränsvärden) för hur mycket buller man får exponeras för under en...