Optisk strålning

Vid långvarig eller hög exponering av optisk strålning finns risk för skador på hud eller ögon. Därför är det viktigt att skydda arbetstagare och förebygga säkerhetsrisker. Enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter om artificiell optisk strålning (AFS 2009:7) är arbetsgivaren skyldig att undersöka och bedöma eventuella risker med optisk strålning på arbetsplatsen samt se till att gränsvärden inte överskrids. Inom industrin är det framförallt exponering i samband med...