Hållbarhet

Hållbarhet är ett av TEKO:s prioriterade områden och vi arbetar för att stötta våra medlemsföretag på alla områden som ryms i hållbarhetsbegreppet.

I arbetet med hållbarhet är gränsöverskridande samarbete viktigt, varför TEKO deltar i flera forskningssatsningar och initiativ som gynnar en hållbar textilproduktion, hållbart mode och ett hållbart samhälle. Vi samarbetar också med andra organisationer inom Svensk Näringsliv för att gemensamt driva vissa frågor; exempelvis har en gemensam skrift om cirkulär ekonomi publicerats.

Hållbarhetsarbete kan drivas på många områden och i både stort och smått – TEKO erbjuder medlemsföretagen rådgivning om bland annat kemikalier, miljöfrågor, social hållbarhet och material. Vi har publicerat två böcker som stöd i dessa processer – Sustainable Fibre Toolkit och en Hållbarhetsguide.

Miljögruppen

TEKO har också sedan många år Miljögruppen, där alla medlemmar välkomnas att diskutera aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor. Gruppen träffas ett par gånger om året, i både Borås och Stockholm.

Forskning och utveckling

Genom vår stiftelse, Stiftelsen Svensk Textilforskning, stödjer TEKO forskning och högre undervisning i textil, textila produkter och textil innovation. SST har gett medel till såväl Textilhögskolan och Smart Textiles, som projekt hos Swerea och examensarbeten. TEKO är också involverade i flera initiativ och projekt som arbetar för en mer hållbar industri, som BioInnovation och den nationella plattformen Textile & Fashion 2030.
Läs mer om de projekt TEKO är involverade i här Forskning & Innovation.

Nära kontakt med myndigheter

En viktig aspekt av TEKO:s arbete med hållbarhets- och miljöfrågor, är vårt påverkansarbete. TEKO har samarbete och kontakter med både myndigheter och politiker – detta är viktigt för att värna om branschens intressen i kommande lagstiftningar och regeländringar, men också för att sätta textilindustrins frågor på agendan.