Hållbarhet

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag verkar för högsta möjliga hållbarhetsprofil i tillverkningsprocesserna. För oss gäller det att vara ett stöd i detta arbete och bedriva ett påverkansarbete för att förbättra möjligheterna för en mer resurs- och miljöanpassad produktion. När det kommer till hållbarhetsfrågan är gränsöverskridande samarbete viktigt varför TEKO såväl initierar som deltar i forskningssatsningar och initiativ som gynnar en hållbar textil produktion, hållbart mode och ett hållbart samhälle. Vi vill att företag ska kunna konkurrera på lika villkor och med bra arbetsförhållanden, därför engagerar vi oss också och är pådrivande för en hårdare EU-lagstiftning för kemikalier i textilier.

Sedan början av 1970-talet har TEKO tillsammans med TEKO:s medlemsföretag arbetat med miljö- och energifrågor – även i nära samarbete med myndigheter. Detta arbete har lett till att vi varit tidiga med att fasa ut farliga kemikalier, lyckats sänka energiförbrukningen i våra produktionsprocesser och arbetat framgångsrikt med avloppsfrågor och textilt produktionsspill. Detta arbete fortsätter och ligger högt upp på agendan för TEKO.

Genom vår stiftelse, Stiftelsen Svensk Textilforskning, understödjer TEKO även forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning. Ett bra exempel på en sådan satsning är donationen till Textilhögskolan i Borås under 2015 – det största bidraget i stiftelsens historia. Donationen ska användas till att möta textilindustrins miljöpåverkan genom att ta fram alternativa produktionsprocesser som till exempel färgning utan att använda vatten.

Vår vision är en textilbransch som är innovativ och hållbar med stora möjligheter till affärsutveckling och där onödig användning av vatten, energi och kemikalier undviks samt mängden textilavfall minimeras. Det är först när man lyckas kombinera hållbarhet med ekonomiska incitament som textilbranschen verkligen kan utvecklas. TEKO vill främja en verklighet där företag ska kunna tjäna pengar samtidigt som de agerar hållbart.

Läs mer om de projekt inom hållbarhetsområdet som TEKO är involverade i under avsnittet Forskning & Innovation.

Här nedan kan du även läsa publikationer från TEKO och Svenskt Näringsliv kring hållbarhet.