Revidering av EU:s Industriemissionsdirektiv, inklusive Textile BREFen

Tidsperspektiv  EU-kommissionen förväntas presentera sitt förslag till översyn av IED under Q1, 2022 och att det slutliga förslag ska finnas tillgängligt i april 2022. Det reviderade direktivet förväntas vara  i kraft från 2024 Final draft för uppdateringen av Textil-BREFen väntas i slutet av januari 2022. TEKO bevakar utvecklingen TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information. Beredningsgruppen inom TEKO har deltagit med inspel tillArray