Industristrategin

Tidsperspektiv

Den 10 mars 2020 presenterade EU-kommissionen unionens nya Industristrategi. Syftet med den uppdaterade Industristrategin är att lägga grunden till en industripolitik som bidrar till en grön och digital ekonomi. Samtidigt ska industrins konkurrenskraft öka och EU:s strategiska oberoende på världsmarknaden säkras. Som följd av covid-19 krisen, uppdaterades Industristrategin i maj 2021 med lärdomar som är viktiga för återhämtning av EU:s industri och ekonomi. Industristrategin lägger fokus på bland annat textilindustrin och utifrån detta skapades en kompletterande, riktad strategi för textil 2022 (EU:s Textilstrategi).

Vad innebär det för mitt företag?

En övergripande EU-strategi för digital och grön omställning kommer att bli tydligare för textilindustrin genom Textilstrategin och de kommande lagstiftningar som är knutna till den.

Tips på förberedelser

  • Följ arbetet med kommande lagstiftningar genom TEKO:s information på hemsidan, TEKO:s miljögrupp och de sociala kanalerna.
  • Var med och påverka beslutfattarna i de frågor som ligger närmast ditt företag.

TEKO bevakar utvecklingen

TEKO bevakar utvecklingen och sidan uppdateras löpande med ny information.

Kort om EU:s Industristrategi 

Den 10 mars 2020 presenterade kommissionen den nya industristrategin för EU. Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för EU att kunna ta ledningen i den gröna och digitala omställningen. Några nyckelåtgärder för att möjliggöra detta identifierades: 1) skapa förutsägbarhet för industrin genom en mer digital inre marknad, 2) lika spelregler på världsmarknaden, 3) hjälpa industrin inom EU att bli klimatneutral senast 2050, 4) skapa mer cirkulär ekonomi, 5) fostra en kultur av industriell innovation, 6) utbildning och omskolning samt 7) investeringar och finansiering av omställningen.

Dagen efter att den nya industristrategin presenterades meddelades Världshälsoorganisationen att covid-19 var en pandemi.

Den 11 maj 2021 uppdaterade EU-kommissionen Industristrategin för att anpassas till de nya förutsättningarna efter covidkrisen.  Det här är en riktad uppdatering som fokuserar på vad mer som behöver göras och vilka lärdomar som kan dras av covidkrisen. Exempel på en lärdom är hur den fria rörligheten påverkades kraftigt negativt när medlemsstater utan föregående samordning införde gränskontroller och andra gräns- och handelsrelaterade restriktioner. Den direkta åtgärden från EU-kommissionen var att införa så kallade Green Lanes vid gränserna för att underlätta passagen för varutransporter. En mer långsiktig åtgärd är införande av ett nytt krisinstrument, Single Market Emergency Instrument, för att säkerställa fri rörlighet för personer, varor och tjänster vid eventuella framtida kriser. Instrumentet ska garantera mer transparens, solidaritet och samarbete inom offentlig upphandling för att påskynda produkttillgången och motverka brist på viktiga produkter.

Nyckelåtgärder som framhålls i den uppdaterade strategin är exempelvis stärkta Horizon Europe-partnerskap där privat och offentlig finansiering sammanförs för att finansiera forskning och innovation om teknik och processer med låga koldioxidutsläpp samt samarbete mellan EU-länder för att påskynda investeringar i förnybara energikällor som långsiktigt ger tillräcklig, tillgänglig och överkomlig koldioxidfri energi.

I 2021 års uppdatering av EU:s Industristrategi identifieras textilier som en viktig produktvärdekedja där det finns brådskande behov av och en stark potential att ställa om till hållbara och cirkulära produktion-, konsumtions- och affärsmodeller.

Hänsyn ska tas i alla åtgärder till de små och medelstora företagen som framhålls som drivkraften för innovation i de olika ekosystemen. Nya åtgärder kommer att gynna de små och medelstora företagen och startupföretag genom att den inre marknaden stärks, beroendet av vissa utländska leverantörer minskar och den gröna och digitala omställningen snabbas på. Strategin omfattar också några åtgärder som är direkt inriktade på små och medelstora företag, t.ex. ökad motståndskraft, insatser mot sena betalningar och solvensstöd.

Industriplanen

Kommissionen la den 1 februari 2023 fram en industriplan för omställning mot klimatneutralitet.

Med industriplanen vill EU skynda på industrins nettoomställning och styra Europa mot klimatneutralitet.

I anknytning till industriplanen lade EU-kommissionen fram förslag om;

  • En rättsakt om nettonollutsläpp inom industrin, som syftar till att öka tillverkning av ren teknik i EU.
  • en akt om kritiska råvaror (öka tillgången på kritiska råvaror inom EU)
  • en reform av elmarknadens utformning

Relaterade länkar