Arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Med arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Arbetsmiljöansvar och straffansvar
  2. Företagsbot
  3. Skadestånd
  4. Sanktionsavgifter
  5. Kontroller av arbetsmiljön – inspektioner
Av arbetsmiljölagen framgår att andra aktörer, förutom arbetsgivaren, har ett...