Diskriminering

Diskriminering i arbetslivet betyder att en arbetsgivare agerar på ett sätt som innebär att en person missgynnas. För att missgynnandet ska omfattas av diskrimineringslagen krävs att agerandet har ett samband med någon av de sju diskrimeringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Allmänt om diskriminering
  2. ...