Arbetstid – Introduktion

Arbetstid är all tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande samt därvid utför aktiviteter eller uppgifter. Arbetstidsavtalen i kollektivavtalen ersätter helt arbetstidslagen. Det innebär att arbetsgivare och fack har stor frihet att komma överens om vilka arbetstidsregler som ska gälla på arbetsplatsen. Utöver regelverket i kollektivavtal behöver arbetsgivaren ta hänsyn till regler i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetstidsregler...