Vila

Viloperiod är varje period som inte är arbetstid. Tillräcklig vila innebär att arbetstagarna har regelbundna viloperioder som är tillräckligt långa och sammanhängande för att säkerställa att de inte på grund av trötthet eller ojämn arbetsrytm skadar sig själva, sina kolleger eller andra personer och att deras hälsa inte tar skada, vare sig på kort eller på lång sikt.

1. Nattvila

Med natt avses perioden mellan klockan 22.30 och klockan 05.30. Med stöd av lokal...