Miljönytt, dec 2016

Miljönytt, dec 2016

Här kommer årets sista Miljönytt med lite information om vad som har varit uppe på agendan sedan sommaren. Både TEKO:s grupp för Beredning och Miljögruppen har haft möten. Den sistnämnda gruppen har bytt namn från Kemikaliegruppen till Miljögruppen och här tas olika frågor upp rörande miljö och hållbarhet och inte bara de som handlar om kemikalier. Roligt är att denna grupp är stadigt växande och här bestämmer varje företag sitt engagemang och det är helt ok att endast ta emot information via mejl. Fördelen är att informationen är lite med detaljerad än i ett nyhetsbrev som detta.

Beredningsgruppen – produktionsfrågor och lagstiftning

Gruppen för Beredning är platsen där företag med eller med nära anknytning till våta beredningsprocesser som till exempel färgning träffas och diskuterar produktionsfrågor. Under hösten har gruppen bland annat engagerat sig i frågan att EU, med start 2017, ska starta BREF-processen för textil och uppdatera BREF-dokumentet. Detta kommer att ha betydelse för vilka krav som kommer att ställas vid framtida miljötillstånd för verksamheter med viss typ av produktion och storlek. Naturvårdsverket håller i frågan från svensk sida och har skapat en arbetsgrupp som dessutom redan har haft sitt första möte. Ett stort antal av våra medlemsföretag var representerade på mötet och gav värdefull input.

Andra frågor som vi har haft uppe för diskussion är regeringens uppdrag att tillsyns- och sanktionssystemen enligt Miljöbalken ska ses över. Detta enligt Kommittédirektivet ”Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner”. Här har våra företag i Beredningsgruppen varit behjälpliga med att tillföra synpunkter för nulägesanalysen.

Förbränningsanläggningar – redovisa utsläpp

På Beredningsmötet informerades också om förändringar som är på gång för medelstora förbränningsanläggningar som ska redovisa sina utsläpp. I november 2015 beslutade EU-parlamentet och Ministerrådet om ett nytt direktiv för medelstora förbränningsanläggningar (från 1 till 50 megawatt (MW) tillförd installerad effekt). Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram förslag till genomförande av direktivet och det kommer att innebära att nya svenska regler införs på lag-, förordnings- eller föreskriftsnivå. Direktivets krav kommer dock inte börja gälla förrän den 20 december 2018 för nya anläggningar och 1 januari 2025 för befintliga anläggningar över 5 MW.

Miljögruppen – frågor som rör textil- och modebranschen

I Miljögruppen tar vi brett upp olika frågor och i oktober hade vi möte kombinerat med en workshop med ChemSec där vi fick möjlighet att ge synpunkter och tips på utvecklingsversionen av deras kemikalieguide för textil. Något som var mycket uppskattat från båda sidor.

Under hösten har TEKO varit på möten om planerna för ett ”Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor”. Här har vi haft möjlighet att berätta om vår bransch och framföra hur vi ser på hur ett stöd skulle kunna fungera för våra medlemsföretag. Utredningen är ett regeringsuppdrag som ska redovisas i mars.

Efter sommaren redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag om hantering av textilier, som gäller såväl insamling som återanvändning och återvinning. I ett av våra nyhetsbrev gav TEKO svar på hur vi ser på frågan.

Upphandling av sjukvårdstextilier

I september var TEKO med på ett möte angående upphandling av hållbara sjukvårdstextilier i Norden och vi höll också en presentation, bland annat om vikten av att det förs en dialog mellan upphandlare och leverantörer. Mötet arrangerades av konsultbolagen PlanMiljö och TEM på uppdrag av Miljöstyrelsen i Danmark och med på mötet var också vårt medlemsföretag FOV Fabrics som presenterade hur de arbetar med dessa frågor. Representerade var också den svenska upphandlingsmyndigheten tillsammans med sina nordiska motsvarigheter samt upphandlare från de nordiska länderna. Den 16 februari kommer det att hållas ett seminarium i Stockholm där en guide för upphandlare av sjukvårdstextilier kommer att presenteras. Detta är en del av handlingsplanen för hållbar textil och mode i Norden som tagits av de nordiska miljöministrarna.

Kickoff för testbädd hos Swerea

En kickoff har ägt rum på Swerea för projektet ”Testbädd för textilåtervinning” och som TEKO deltar i. Swerea samordnar projektet tillsammans med Textilhögskolan och medfinansiär är Västra Götalandsregionen. Förhoppningen är att testbädden ska visa på möjligheterna att använda återvunnet textilt material för olika typer av produktkategorier. Ett annat intressant forskningsprojekt som är på gång att startas upp är Mistra Future Fashion om mikroplaster från polyestertyg (där även TEKO är med och stöttar satsningen)

Sist men inte minst så ägde TEKO:s CSR- och hållbarhetsdag rum i Textile Fashion Center i Borås den 9 november med många intressanta och uppskattade föredrag. Förutom att det kommande lagkravet om hållbarhetsredovisning (obligatoriskt för bolag med mer än 250 anställda) togs upp, så fick vi höra om SCA:s hållbarhetsarbete, om hur Lindex arbetar med mänskliga rättigheter och textil produktion, om etik och moral i byggbranschen med NCC och dessutom om ”Hållbarhet ur en textilproducents perspektiv” från FOV Fabrics.

Med denna lilla sammanfattning om vad som varit på gång under hösten vill jag önska er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Weronika Rehnby
TEKO:s textil- och miljöexpert