Miljönytt juni 2018

Miljönytt juni 2018

TEKO:s textil- och miljöexpert summerar första halvåret 2018

Då var det dags att summera TEKO:s miljöengagemang under det första halvåret 2018. Helt klart är att textilfrågor har fått ett mycket stort fokus från många aktörer både nationellt och från EU-håll under de senaste åren, vilket bland annat visat sig genom olika regeringsuppdrag som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen med flera myndigheter har fått. Dessutom är det många forskningsprojekt och initiativ som pågår och som kommer att startas upp.

Tack till TEKO:s Miljö- och Beredningsgrupp
Innan jag går in på detaljer runt vårens arbete, så vill jag framföra mitt stora tack till alla deltagarna i TEKO:s Miljögrupp och i den mer produktionsorienterade Beredningsgruppen för er hjälp! Genom ert engagemang och feedback på frågeställningar, så har ni underlättat min uppgift att tillvarata era intressen på bästa sätt vid möten, remissvar etc. Och vi blir fler och fler i Miljögruppen, vilket är väldigt roligt.

EU, TEKO och Sverige
EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin, om att sluta kretsloppet och som beslutades i december 2015, har haft stor betydelse för vad som hänt på hemmaplan i Sverige och för vad TEKO har arbetat med. Handlingsplanen innebär att EU:s medlemsstater ska implementera lagkrav på avfallsområdet samt vidta åtgärder för att nå de mål som handlingsplanen stakar ut och det gäller även inom andra områden för att få till ett cirkulärt system. Det handlar om produktdesign, produktionsprocesser, återvunna materialresurser, konsumtion med mera. Inom handlingsplanen har en plaststrategi tagits fram och en strategi för en giftfri miljö är under arbete. Båda dessa strategier har betydelse för textilområdet, till exempel genom mikroplaster och kemikalieinnehållet och dess spårbarhet i textila produkter. TEKO arbetar med frågorna på olika sätt, bland annat genom vårt medlemskap i Svenskt Näringsliv där vi deltar i den branschöverskridande miljögruppen. Här kan vi framföra hur den textila verkligheten ser ut och genom detta betona vikten av att något som fungerar för en bransch kanske inte alls passar för en annan. Kemikaliers spårbarhet och information om dessa är en sådan fråga.

Nordiska handlingsplan och användbara verktyg
I början av februari deltog TEKO i den danska Miljöstyrelsen konferens ”Taking the pulse of the Nordic Fashion and Textile Industry 2018”, som innebar en slutrapportering av de sex projekt som pågått inom den nordiska handlingsplanen för hållbart mode och textil. Här har TEKO varit med i projektet som handlade om att ta fram en guide för hållbar upphandling av sjukvårdstextilsamt  i projektet som har utvecklat ett digitalt verktyg, ”Safer textiles”, för att ställa kemikaliekrav för en hållbar leverantörskedja.

Beredningsgruppens arbete
Beredningsgruppen, som är den mindre av våra grupper med syftet att vara ett forum där framförallt våta textilprocesser som t ex färgning diskuteras, har under våren engagerat sig i EU:s arbete med att uppdatera BREF-dokumentet för en hållbar textilproduktion inom EU. Det har skett genom deltagande i Naturvårdsverkets arbetsgrupp, vilket resulterat i ett svar från Sveriges sida gällande kemiska ämnen, utsläppsvärden, bästa möjliga teknik för produktion med mera. I juni kommer EU:s textila BREF-arbetsgrupp träffas och arbeta vidare med det underlag som medlemsstaterna lämnat in. För vår svenska textilproduktion är det viktigt att vara med i detta arbete i ett tidigt skede, eftersom det inte bara handlar om tillståndsgivning i Sverige, utan också om att vår svenska textilproduktion ska ha en möjlighet att konkurrera på lika villkor som andra EU-länder. Det kommande BREF-dokumentet kommer också vara till hjälp för företag som förlägger produktion eller köper produkter tillverkade utanför EU.

Vattendirektivet och TEKO:s arbete
Fortsatt under våren har TEKO följt, lämnat synpunkter och skrivit debattartiklar m m gällande ett nytt lagförslag från regeringen angående vattenmiljö och vattenkraft. Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är att EU-kommissionen har riktat skarp kritik mot Sveriges sätt att genomföra det så kallade ramdirektivet för vatten samt energiöverenskommelsen mellan regeringen och delar av oppositionen. I ett skede av processen såg det ut som om delar av förslaget skulle kunna få stora konsekvenser för tillståndsgivning av textilproduktion i Sverige, men som det ser ut i dagsläget så verkar detta inte bli fallet. Vi följer dock frågan, där Svenskt Näringsliv arbetar för TEKO:s och andra branschorganisationer bästa och med hänsyn till miljön.

Viktigt att vara med för att kunna påverka utvecklingen
I mars var det dags för Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens gemensamma Textildialog nr 2 som hade fokus på mikroplaster. Dagen innehöll intressanta föredrag och gruppdiskussioner, och den 17 oktober är det dags för nästa dialogmöte i Stockholm. Vad gäller mikroplaster och mikrofiber, så är TEKO med i ett informellt mikroplastnätverk bestående av textil-, mode- och outdoorföretag och andra aktörer som tillsammans delar erfarenheter via Skypemöten. En stor fråga är vikten av att få fram en standardiserad och harmoniserad metod för att mäta mikrofibrer och mikroplaster i vattenprover, vilket saknas idag. Detta sin tur gör det svårt för textilföretag att bemöta krav på information om mikrofibersläpp.

Kemikalier i textilier
På det alltid lika aktuella området kemikalier i textilier finns en hel del nytt att rapportera. I april tog EU kommissionen beslut att förbjuda 33 CMR-ämnen (cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska) i textila konsumentprodukter inom kemikalielagstiftningen Reach. Ett arbete där TEKO:s Miljögrupp har bidragit med synpunkter och information. Beslutet gäller hudnära textila produkter såsom kläder, lakan, inredningstextilier, textilier i offentliga miljöer (t ex i bussar, bilar etc. samt i skor. Textila produkter som lyder under PPE-direktivet (personlig skyddsutrustning) berörs inte av beslutet. Kravet beräknas träda i kraft i slutet av 2020 och gäller även importerade produkter, producerade utanför EU.

Reach och lagstiftningen
Under våren har TEKO också varit med på möten hos Kemikalieinspektionen som har handlat om EU-kommissionens översyn av kemikalielagstiftningen Reach. Vi har också tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra branschorganisationer varit med i diskussioner hos Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen om utmaningarna som följer av EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi där kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning måste synkas ihop.

I början av juni deltog TEKO i möte med Kemikaliegruppen hos Swerea i Göteborg. TEKO har också beslutat att gå med i Swereas kemikaliegrupp efter diskussioner med vår egen Miljögrupp.

Framtida utmaningar
Vad gäller området som handlar om använd textil och produktionsspill: här är vi på TEKO fortsatt engagerat genom att stötta olika projekt med deltagande i styr- och referensgrupper. Det gör att vi kan bidra med våra synpunkter från branschen och dessutom informera våra medlemsföretag om möjligheter att delta eller bli uppdaterade om vad som är på gång på området. Exempel på detta är ”Testbädden för textilåtervinning” hos Swerea, och att Re:Source (Strategiskt Innovationsprogram) nyligen beviljade medel till Wargön Innovation och ett nytt projekt ”WargoTex Development”, som ska etablera en test- och pilotanläggning för att samla in och sortera textila resurser.

I dagsläget står vi inför stora utmaningar när vi vill ta hand om använd textil och återanvända detta som en ny materialresurs, eftersom vi saknar kommersiella teknologier för att identifiera kemikalie- och fiberinnehåll, separera fibrer i blandmaterial med mera. Detta är mycket viktigt för att få till en cirkulär ekonomi inom textilområdet och för att kunna möta eventuella lagkrav på framtida producentansvar eller annat omhändertagande från branschens sida. Möjligheten att fortsatt exportera vårt överskott av förbrukade textilier till andra länder har minskat, i och med att många länder har infört importförbud. Nyligen blev TEKO för en period av ett år, en av deltagarna i Avfallsrådet på Naturvårdsverket, då textil är en aktuell fråga på agendan framöver (deltagandet cirkulerar mellan Svenskt Näringsliv:s medlemsorganisationer).

Uppdaterad bok om hållbara fibrer
Som ett bidrag till att sprida kunskap om hållbara fibrer, så har TEKO uppdaterat boken ”Sustainable Fibre Toolkit” och med texter från forskare och företag också lagt till ett nytt kapitel ”Textiles for circularity” med fokus på återvinning, återanvändning och nytänkande inom hela den textila värdekedjan.

Boken Sustainable Fibre Toolkit är tänkt som en hjälp och inspiration för tillverkare, inköpare, handlare, designers och producenter att kunna göra så bra val som möjligt vad gäller miljö och sociala aspekter.

TEKO vill tillsammans med medlemsföretagen vara en aktör som deltar i arbetet med att förflytta sig från ett linjärt ekonomiskt system till ett mer cirkulärt, och där också nya affärsmodeller skapas och digitaliseringen är en del. IVA (Kungl.Ingenjörsakademin) har startat ett nytt projekt som heter Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi och där TEKO:s generalsekreterare Cecilia Tall har blivit ordförande i delprojektet för textil, vilket är ett sätt för TEKO att vara delaktig tillsammans med andra aktörer.

Nationell plattform i Borås
Sist men inte minst, så är vi väldigt glada över regeringens satsning på en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier hos Högskolan i Borås. Satsningen innebär att 40 miljoner kronor ska användas under fem år, för att utveckla den svenska textil- och modeindustrin och införa cirkulära affärsmodeller som samtidigt värnar om miljö och människors hälsa. TEKO har tillsammans med andra branschföreträdare varit med i diskussionerna inför denna satsning och vi ser fram emot ett fortsatt engagemang tillsammans med våra medlemmar.

Nu önskar jag er alla en avkopplande, härlig och solig sommar!

PS. Deltagarna i TEKO:s Miljögrupp hälsas varmt välkomna till mötet i början av september i Borås, vilket är öppet för alla TEKO:s medlemsföretag! DS.

Weronika Rehnby, Textil- och miljöexpert hos TEKO