TEKO Miljönytt januari 2020

TEKO Miljönytt januari 2020

Summering av TEKO:s arbete med hållbarhetsfrågor under hösten 2019 och framåt

Under det gångna halvåret har det varit mycket på gång inom hållbarhetsområdet för textil. Det fortsätter nu med samma fart som tidigare då vi bland annat är i full gång med att diskutera både en kommande kemikalieskatt på kläder och skor samt ett producentansvar för textil som sannolikt införs 2022.

Hållbarhetsfrågor inom textil – mer aktuella än någonsin
TEKO:s Miljögrupp fortsätter att växa och det märks att hållbarhetsfrågor är något som engagerar våra medlemsföretag. Ett stort tack till alla deltagare för intressanta diskussioner under våra möten och värdefull input till fortsatt arbete, vilket behövs för att vi ska kunna göra så stor medlemsnytta som möjligt. Roligt är att vi nu har våra Miljögruppsmöten på plats både i Borås och i Stockholm.

Vår Beredningsgrupp med fokus på våta textilprocesser som t ex färgning, har fortsatt bidragit med information till EU:s BREF-process för en hållbar textilproduktion genom att delta i Naturvårdsverkets arbetsgrupp för detta. I den speciella Beredningsgruppen diskuteras produktionsfrågor och deltagarna delar generöst med sig av erfarenheter inom miljöområdet. Under hösten har vi haft möten i båda grupperna och dessutom ingår alla deltagarna i Beredningsgruppen även i Miljögruppen, vilket innebär möjlighet till intressanta diskussioner mellan olika typer av företag.

Intressanta seminarier om aktuella områden 
I augusti arrangerades ett välbesökt och uppskattat seminarium om kemikalielagstiftningar i Borås. Detta efter att våra medlemmar hade uppmärksammat ett sådant behov av information. Sandra Roos och Kristin Fransson från Kemikaliegruppen hos RISE hjälpte deltagarna att bland annat förstå hur lagstiftningarna inom EU och globalt hänger ihop med den nationella lagstiftningen.

Nu till våren är det dags för ett seminarium om olika typer av märkningar för textil och till hösten planerar vi för ett seminarium som rör logistik, transportsätt och förpackningar. Inför dessa seminarier är vi mycket tacksamma för den input som vi har fått från deltagarna när de gjort grupparbeten på Miljögruppsmötena eller tipsat på annat sätt. I Stockholm arrangeras dessutom ett lunchseminarium om grönare logistik och grönare förpackningar den 15 april kl 11.00

Kemikalieskatt på kläder och skor
Januariavtalet mellan S, MP, C och L har satt sin prägel på en hel del av de aktiviteter som varit på gång under hösten. I avtalet finns en kemikalieskatt på kläder och skor med och utredningen ska redovisa sitt förslag redan den 1 april i år. Här har vi på TEKO engagerat oss och deltagit på möten med utredarna för att ge branschens syn på de förslag som de har önskat input på. Vi är till exempel mycket negativa till om kemikalieskatten skulle utformas i likhet med kemikalieskatten på elektronik. Då den inte leder till utbyte av farliga ämnen, eftersom företagen ändå behöver betala en del av skatten även om produkten inte innehåller farliga ämnen.

Vi har tidigare tillsammans med våra medlemmar varit med och bidragit med svar på EU-konsultationer om den kommande lagstiftningen om CMR-ämnen (Cancerogen, Mutagena, Reproduktionstoxiska) i textil. Under hösten deltog vi även på EU-konsultationen gällande restriktioner för allergena ämnen i textil som har föreslagits av Sverige och Nederländerna. Eftersom vi som branschorganisation redan tidigare har skrivit till EU-kommissionen och tryckt på för att få till kraftfullare kemikaliekrav på textil, så är vi på intet sätt negativa till kemikaliekrav, men vi vill att de ska ställas på EU-nivå och också omfatta e-handel.

Producentansvaret för textil
En annan punkt i avtalet är att ett producentansvar för textil ska införas. Det kluriga är att vi idag inte har sorterings- och återvinningsteknologier i kommersiell skala för att kunna återvinna textil mer än på pilot- eller forskningsnivå. Därför engagerar sig TEKO och många av våra medlemsföretag i olika forskningsprojekt för att möjliggöra ett cirkulärt system, där vi redan i designstadiet tar hänsyn till möjligheter till lång livslängd, återanvändning/återvinning och spårbarhet. Exempel på detta är projekten WargoTex, TexChain, RFID samt många andra nationella projekt som är på gång.

För att kunna bidra med input till ett framtida producentansvar, så startades ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt med deltagare från TEKO, Svensk Handel, Återvinningsindustrierna samt RISE IVF koordinerat av Högskolan i Borås, vilket har haft ett antal möten under hösten. En utredare är nu utsedd för producentansvaret och uppdraget ska redovisas senast i december 2020. TEKO har också under hösten diskuterat branschöverskridande samarbeten mellan textil-, fordons- samt trä- och möbelindustrin, vilket mynnat ut i projektet ”Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem” som kommer att startas upp av Viktoriasinstitutet (RISE). Detta ser vi som en viktig del i att kunna skapa bättre förutsättningar att ta hand om såväl använd textil som produktionsspill i en framtid där olika branscher samarbetar.

Textilrapport från IVA
IVA, Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien, har nyligen presenterat rapporter från projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, där textilrapporten ger förslag för en resurssmartare textilsektor och för detta delprojekt har Cecilia Tall varit ordförande. Läs också intervjun med Cecilia om hur hon upplever att arbetet med att ta fram rapporten har fungerat och hur det hänger ihop med TEKO:s arbete.

Cecilia Tall, ordförande för gruppen Textil tillsammans med Elin Larsson, projektledare.

Produktpass utreds
Produktpass är en annan punkt i Januariavtalet, men den ska inte börja utredas förrän under 2021, men redan nu funderar vi på vad som kommer att ingå i detta och har försökt att följa vad som är på gång även på EU-nivå. EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har med textil som ett viktigt område att fokusera på framöver. Här har TEKO också hjälp av att vi är med i Svenskt Näringslivs miljögrupp där olika branschorganisationer ingår. En fråga som varit uppe för diskussion är den kommande inrapporteringsskyldigheten till ECHA:s databas SCIP, där företag ska lägga in information om deras produkter innehåller ämnen på kandidatlistan. Detta ska börja gälla i januari 2021.

Avfallsrådet hos Naturvårdsverket
TEKO har också suttit med i Avfallsrådet hos Naturvårdsverket där vi får möjlighet att ta del av vad som är på gång inom området och kan framföra hur branschen ser på olika frågor som både hinder och möjligheter. Ofta betonas vikten av att nå konsumenterna med information om produkter för att de ska kunna göra så medvetna och hållbara val som möjligt upp, och detta gäller till exempel produktpasset som tidigare har lyfts av Naturvårdsverket.

Omvärldsbevakning och kampanjer för hållbar konsumtion
Tillsammans med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har Naturvårdsverket regeringsuppdraget ”Information om hållbar konsumtion av textilier och här ingår TEKO i deras referensgrupp där vi har haft möjlighet att ge inspel. På Konsumentverkets kampanjsida Hallå konsument och Textilsmart finns tips och det kan man också få via Instagramkontot ”Textilsmart”.

Utveckla företagets hållbarhetsarbete genom Textile & Fashion 2030
TEKO:s engagemang i Textile & Fashion 2030 fortsätter och där sitter vi med i kunskapsgruppen för Produktdesign, Produktion och Teknik” genom Weronika Rehnby vilket ger oss möjlighet att ta del av vad som är på gång och föra in branschens erfarenheter. Att vara med i referens- och expertgrupper bidrar till att vår omvärldsbevakning blir större och något som vi kan föra vidare till våra medlemmar. Genom tre enkla steg kan ert företag också ansluta sig till Textile & Fashion 2030 och på så sätt få tillgång till verktyg och kunskap som utvecklar ert hållbarhetsarbete.

BioInnovation och BioLyftet
TEKO är en av parterna som står bakom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och här har bland annat utbildningen BioLyftet (för att höja kunskapen för att öka användandet av biobaserade och återvunna material) varit mycket uppskattad bland våra medlemmar.

Som redan nämnts så händer det mycket inom textilområdet, så vi har en spännande vår framför oss. Medlemsföretag som är intresserade av att delta i Miljögruppen hälsas hjärtligt välkomna.

Nästa Miljögruppsmöte

  • Borås den 3 mars
  • Stockholm den 11 mars

Det finns även möjlighet att delta via Skype på Miljögruppens möten.

Vi önskar er alla en fin vår och ser fram emot intressanta möten!

Weronika Rehnby, Textil- och miljöexpert och Anna Olsson, projektledare