Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

TEKO:s kommentar till Naturvårdsverkets ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av regeringsuppdrag”

TEKO:s kommentar till Naturvårdsverkets ”Förslag om hantering av textilier – Redovisning av regeringsuppdrag”

I enlighet med det tilläggsuppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2016 har Naturvårdsverket analyserat förutsättningarna för mål för textilier. Vi uppfattar att arbetet är grundligt genomfört och många olika synpunkter har tagits i beaktande.

Som rapporten konstaterar är flöden av textilier och textilavfall globala, med detta i åtanke är det olyckligt att införa speciella svenska regler som både blir undantag från den generella lagstiftningen inom EU och kan uppfattats som handelshinder.

Produktionen av kläder och hemtextil som säljs i Sverige sker nästan uteslutande i andra länder. Detta gör det ännu viktigare att inte skapa svenska undantagsregler utan tillämpa den lagstiftning som redan finns bland annat kemikalielagstiftningen inom REACH. Begränsning av ämnen genom Reach gäller även för importerade varor, och det är viktigt att tillse att lagar följs även för dessa.

Utsorteringskrav bättre än producentansvar

Den svenska avfallslagstiftningen bygger i huvudsak på EU-gemensamma regler, det sk ”Avfallsdirektivet” som genomfördes i Sverige år 2011. TEKO önskar i så stor utsträckning som möjligt att behålla gemensamma regler och lagar inom unionen och har uppfattningen att dessa skall gälla samtliga medlemsstater. Därför tycker vi inte att ett tvingande producent-ansvar i en enskild medlemsstat är en bra ide, också med den ökande e-handeln i åtanke. Vi anser att ett utsorteringskrav är ett betydligt bättre alternativ än ett producentansvar, med nästan samma visade miljönytta. I ett sådant utsorteringskrav skulle lämpligt verksamhetsavfall från textilindustrin också kunna läggas till för att öka volymer till återvinning.

Dessutom, som Naturvårdsverket också noterar, är textiliers negativa miljöpåverkan större i produktionen än i avfallsledet.

– Svenska textilproducenter har i årtionden arbetet aktivt med att fasa ut farliga ämnen och minska till exempel åtgången av energi och vatten i produktion. Det är vi stolta över säger Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

TEKO stöttar ett antal forskningsprojekt inom området

Det pågår ett intensivt arbete med att återvinna uttjänta textiler, det bästa är att fortsätta att återanvända plaggen, i befintlig eller uppgraderad form, eller att återanvända materialdelar, men också alternativ med fiberåtervinning på mekanisk och kemisk väg utreds. TEKO stödjer ett antal forskningsinitiativ inom området. Vi sätter stort hopp till att detta kommer att innebära att återvunna fibrer kan användas i kommersiella produkter inom en överskådlig tid. Och det påverkar också det som i dag bedöms som avfall till att bli råvara i den nya cirkulära ekonomin.

Läs Naturvårdsverkets förslag till regeringen här

Kontakt

Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, tfn 08-762 66 61, cecilia.tall@teko.se

cecilia om oss