Miljönytt januari 2019

Miljönytt januari 2019

TEKO:s miljöarbete

Nu är vi igång med miljöarbetet för 2019, men det är väl värt en tillbakablick på hösten som gick. Intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor har varit fortsatt stort och högt upp på agendan för såväl företag som myndigheter och från konsumenthåll. Genom engagemanget från våra medlemsföretag som är med i TEKO:s Miljögrupp och vår Beredningsgrupp (här ingår medlemmar som färgar och bereder textilier), så har vi tillsammans och hos TEKO arbetat med olika frågor som varit aktuella det senaste halvåret. Till deltagarna i dessa grupper, ett stort tack!

Med sikte på ett cirkulärt system
Det pågår mycket arbete bland våra medlemsföretag för att få till hållbarhet i vårt textila system som har varit linjärt så länge, men som vi nu ska försöka få mer cirkulärt genom att designa produkten för långt liv med önskade egenskaper och där även återanvändning och återvinning till andra textilier och produkter tas med redan från början.

Stöttar forskningsprojekt och initiativ
TEKO är via styr- och referensgrupper samt vår stiftelse (SST) med och stöttar olika forskningsprojekt och initiativ som är viktiga pusselbitar för att få till en cirkulär ekonomi för det textila området. Flera av dessa kan förhoppningsvis på sikt bidra till att nya näringsverksamheter kan startas och som förutom att vara viktiga delar i det cirkulära systemet, även kan generera nya arbetstillfällen. Ser vi framåt så kan vi hoppas på att vi återigen kommer att ha anläggningar för textilåtervinning i Sverige och att vi än en gång kan spinna fibrer där råvaran kommer från den svenska skogen.

Hållbarhet och smarta materialval
Om vi börjar från början i den textila värdecykeln så gäller det att vi sätter in de mest lämpliga materialen som uppfyller funktionsegenskaperna för produkten och gör detta utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Därför är TEKO engagerad i styrelsen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som genom sina forskningsprojekt bland annat ser på hur den svenska skogen kan vara en tillgång för textilindustrin genom att bidra med nya hållbara biobaserade fibrer och också hur återvinning av uttjänt textil kan ske.

Många av TEKO:s medlemsföretag levererar till den offentliga sektorn där höga krav ställs på produkternas funktionsegenskaper och att de ska klara industritvätt. Från dessa företag finns det ett intresse för att forskning och utveckling sker för att optimera fiberegenskaperna på såväl nya biobaserade fibrer som återvunna fibrer av uttjänt textil och här försöker TEKO vara med och hjälpa till.

IVA:s projekt ”Resurseffektivitet och cirkulära ekonomi” har syftet att skapa en plattform och utifrån pågående initiativ dra slutsatser om landets resursvägval inom politik, forskning och näringsliv. Ett av delprojekten rör textil och där är TEKO:s generalsekreterare Cecilia Tall ordförande.

System och testanläggningar
TEKO deltar också i Testbädden för textilåtervinning hos RISE IVF och är med i projekten WargoTex Development och Texchain (båda Wargön Innovation) för att där bidra med branschens erfarenheter och kompetens samt kommunicera ut resultat till såväl medlemmar som andra intresserade för att kunskapen ska spridas. I projektet WargoTex ska man driva utveckling av storskaliga system och sorteringsteknologier för återbruk och återvinning genom att etablera en test- och demoanläggning i Vargön och i november deltog TEKO i kickoffen med många deltagare med stort engagemang.

I TexChain, som är en genomförbarhetsstudie, är syftet analysera och utvärdera förutsättningar och möjligheter till ett cirkulärt system inom textilindustrin. TEKO:s engagemang för de olika delarna i det cirkulära flödet är viktigt för att kunna bidra till framtida lösningar på problematiska frågeställningar, vilka kommer att bli högst aktuella genom den nya regeringens intentioner att införa ett producentansvar för textil.

RFID-teknik för sortering av textilavfall
En av utmaningarna för hela branschen och samhället är att sortera det avfall av textil som samlas in. TEKO har under året deltagit i ett projekt som testar RFID-teknik för att enklare kunna sortera textilavfall. I december mötte vi drygt 100 medlemsföretag vid informationsseminarier och projektet fortsätter nu under 2019.

Branschöverskridande och samarbete
För att få till ett cirkulärt system för textil så måste vi arbeta branschöverskridande och samverka på olika sätt, så i oktober gjorde vi ett gemensamt event med Future by Lund på temat Textil, Mode och Smart teknik – forskning, innovation och hållbarhet. Där fick TEKO tillfälle att berätta om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och forskningsrelaterade projekt och vi var också väldigt glada för att våra två medlemsföretag Germa och Taiga presenterade sig och hur de arbetar med hållbarhet. Sedan höll bland annat Jennie Rosén från Sweden Fashion Council den uppskattade presentationen ”Fashion Tech” och Kim Nygård från Max IV laboratoriet berättade om material från skogen. En catwalk hölls också och via Skype berättade Renate Chlumska om tankar runt kläderna hon tänker ha på sig på sin framtida färd ut i rymden.

Dialog med Naturvårdsverket
Under året har TEKO suttit med i Avfallsrådet hos Naturvårdsverket, vilket har givit oss möjligheter att framföra hur branschen arbetar med dessa frågor. Naturvårdsverket har vid två tillfällen under hösten bjudit in till intressanta seminarier om mikroplaster som vi har deltagit i för att kunna hålla våra medlemmar uppdaterade om vad som är på gång. Det första redovisade uppdrag relaterade till mikroplaster och textil t ex hur mycket mikroplaster som släpps ut vid industritvätt och det andra tillfället handlade om mikroplaster i sediment.
I oktober deltog TEKO i Naturvårdsverkets och KemI:s Textildialog med fokus på miljö och kemikalier, som den här gången handlade om ”Hållbar konsumtion i en digitalvärld”.

Medlemmar i Swereas Kemikaliegrupp
TEKO blev efter sommaren medlemmar i Swereas Kemikaliegrupp, vilket vi ser som ett bra komplement till annat vi deltar i för att skapa så god kompetens och framförhållning som möjligt för att kunna hjälpa våra medlemsföretag i frågor som rör kemikalier.

Medlemmar i SAC
Nytt från och med årsskiftet är att TEKO har blivit medlemmar i SAC, Sustainable Apparel Coalition, vilket innebär att vi kan hålla oss uppdaterade om vad som sker med utvecklingen av Higg Index. Higg Index är ett verktyg som är tänkt att användas för att mäta och poängsätta ett företags eller produkts hållbarhetsprestanda.

Svenskt Näringslivs miljögrupp
Under hösten har vi på TEKO också varit engagerade i Svenskt Näringslivs miljögrupp, där vi gemensamt med andra branschorganisationer arbetat med frågor som till exempel EU:s strategier för Non-toxic respektive plast, EU:s avfallsdirektiv, Echa:s nya databas mm. Genom detta har vi också deltagit i samverkansmöten med både KemI och Naturvårdsverket. Dessutom har vi arbetat med att ta fram en gemensam skrift om cirkulär ekonomi.

Välbesökta möten i TEKO:s Miljögrupp och Beredningsgrupp
Sist men inte minst vill jag berätta att både vår Miljögrupp och Beredningsgrupp har haft välbesökta möten. Flera företag i Beredningsgruppen som färgar och bereder textilier har haft fullt upp med att bidra med uppgifter till den pågående BREF-processen för textil som pågår. Denna gäller textilproduktion inom EU och identifierar också den bästa miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik (BAT).

I TEKO:s Miljögrupp tas miljö- och hållbarhetsfrågor upp stort och brett, och glädjande är att gruppen växer stadigt. Deltagarna väljer själva hur mycket de vill engagera sig, så det är helt ok att bara vara mottagare av information. Gruppen uppskattas också som ett bra nätverk. Medlemsföretagen är varmt välkomna att anmäla deltagare till gruppen och ni får gärna vara flera som är med!

Nästa möte i Miljögruppen äger rum i Borås den 19 februari kl. 9-12.

Tack än en gång alla engagerade medlemmar som bidrar till vårt gemensamma arbete för att få till ett hållbart cirkulärt system textil!

Weronika Rehnby,TEKO.s Textil- & Miljöexpert