Miljönytt juni 2019

Miljönytt juni 2019

Summering av TEKO:s arbete med hållbarhetsfrågor under våren 2019

Först vill jag tacka alla personer ute på våra medlemsföretag som är engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor och som bidrar till att vi kan lyfta och sprida frågor inom textilområdet. Det är så kul att vår Miljögrupp växer likväl som antal medlemmar i TEKO. Det är tack vare er som vår branschorganisation blir en röst att räkna med och våra möjligheter att framföra branschens erfarenheter och verklighet ökar. I juni dubblerade vi vårt miljögruppsmöte i Borås genom att för första gången anordna ett extra miljögruppsmöte i Stockholm, vilket blev välbesökt, så det kommer vi att fortsätta med. Vår Beredningsgrupp som är produktionsinriktad mot färgning och beredning har fortsatt försett Naturvårdsverket och BREF-processen (för hållbar textilproduktion inom EU) med information.

Seminarium och hållbarhetsguide
På våra miljögruppsmöten brukar vi ha små grupparbeten där vi tar upp olika teman. I januari diskuterades vad som skulle kunna ingå i ett seminarium om kemikalielagstiftningar här hemma och globalt, och detta har lett till att vi den 20 augusti kommer att ha ett sådant tillfälle i Borås. I juni diskuterade vi miljömärkningar och andra textila märkningar och vad deltagarna ville veta mera om, så nu hoppas vi få till ett seminarium om detta i slutet av året.

Under våren har vi lanserat TEKO:s Hållbarhetsguide som är en vägledning och introduktion till hållbarhetsområdet. I guiden beskrivs bland annat hur företag kan komma igång med hållbarhetsarbetet, de olika verktyg och standarder som finns samt varför hållbarhet är viktigt.

Producentansvar och branschöverskridande samarbeten
I början av året kom S, MP, C och L överens om det s k Januariavtalet med 73 punkter, varav några berörde textil. Det gällde en kemikalieskatt på kläder och skor och att ett producentansvar för textil ska införas. Dessutom ska ett produktpass på sikt komma på plats. Som organisation bevakar vi nu dessa viktiga frågor och försöker på olika sätt framföra hur vår bransch fungerar och hur vi kan vara behjälpliga, men också vilka konsekvenser som kan uppstå om beslut baseras på okunskap. För att till exempel kunna samla in, sortera och återvinna textilier krävs teknologier som vi inte har idag och därför engagerar sig både TEKO och flera av våra medlemsföretag i forskningsprojekt som skapar förutsättningar för ett fungerande producentansvar. Nyligen fick vi grönt ljus för Vinnova-projektet ”Producentansvar i cirkulära flöden inom textil- och modebranschen”, som koordineras av Science Park Borås och där TEKO ingår tillsammans med Svensk Handel, Återvinningsindustrierna och RISE IVF.

För att få till ett så cirkulärt system för textil som möjligt, krävs att vi arbetar branschöverskridande. Därför arbetar vi från TEKO:s sida mycket aktivt med att på sikt få till samarbetsprojekt med andra branscher och för nu diskussioner med branschorganisationerna Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Bil Sweden, i vilka också RISE, Science Park Borås och Västra Götalandsregionen finns med. Textilt produktionsspill eller gammal bilklädsel skulle kunna bli något som sitter på en möbel. Riven textil kan bli en fibermatta som formpressas till fordons- eller möbeldetaljer eller varför inte en häftigt formad ljudabsorbent..? Här finns stor potential för innovationer.

Många spännande projekt
TEKO och våra medlemsföretag är engagerade i ett antal forskningsprojekt och initiativ. Hos Wargön Innovation pågår Wargotex Development som är ett projekt för att etablera en test- och demoanläggning för sortering, återvinning, återbruk och re-design av textil. Där har också TexChain etapp1 avslutats i form av en genomförbarhetsstudie med syfte att skapa ett cirkulärt system/marknadsplats för textila restströmmar. Nu skissas planerna för etapp 2 i projektet för att ta det vidare. Det gäller ju att ett textilt spill eller använd textil hittar en plats på marknaden, antingen i befintlig form eller som en ny materialfraktion.

RISE IVF driver Testbädden för textilåtervinning tillsammans med Textilhögskolan och här fortsätter projekten att utvecklas för att visa på potentialen för återvunnen textil som värdefullt sekundärt råmaterial (textil till textil, plast, nonwoven, komposit). En annan fråga är att ha koll på vad en textil innehåller och därför är vi engagerade i ett projekt hos RISE IVF med syfte att utveckla och ta fram en RFID-tagg som ska integreras i klädesplagg.
Att tänka och handla så rätt som möjligt i början av designprocessen är A och O för att få till ett cirkulärt system, och här kan utbildningssatsningen BioLyftet vara till hjälp. Det är en satsning inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som TEKO är en av initiativtagarna till. BioLyftet är till för små och medelstora företag för att stötta användningen av biobaserade, återvunna och återvinningsbara material.

Löpande kontakt med myndigheter
Under våren har vi på olika sätt haft kontakt både med Naturvårdsverket och med Kemikalieinspektionen, ibland tillsammans med Svenskt Näringslivs Miljögrupp som vi sitter med i och ibland på andra sätt. Under året sitter TEKO med i Avfallsrådet hos Naturvårdsverket. Sammantaget ger det oss möjligheter att föra fram våra synpunkter och frågor samt ger myndigheterna tillfälle att ställa frågor till oss. Vi har också fortsatt att jobba med kemikaliefrågor på EU-nivå och ECHA:s (EU:s kemikaliemyndighet) kommande databas för inrapportering av kandidatlisteämnen i varor.

Den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier med säte i Borås har bytt namn till Textile & Fashion 2030. Plattformen ska främja samverkan mellan den textila värdekedjans aktörer, förmedla utbildning, forskning och innovation samt stödja nya, hållbara affärsmodeller. Tre kunskapsområden har skapats och till respektive område har en expertgrupp knutits. TEKO sitter här med i gruppen för ”Produktdesign, Produktion & Teknik”.

Under våren har TEKO tillsammans med Svenskt Näringslivs Miljögrupp tagit fram ett gemensamt positionspapper om cirkulär ekonomi som kompletterats med branschbilagor. TEKO:s bilaga beskriver de utmaningar som finns specifikt för textil- och modebranschen.

Avslutningsvis vill jag välkomna våra medlemmar att vara med i TEKO:s Miljögrupp och vårt nästa möte planeras att äga rum i oktober i Borås och Stockholm. Det finns dessutom möjlighet att vara med på Skype.

Jag önskar er alla en härlig och solig sommar!

Weronika Rehnby, TEKO:s Textil- & Miljöexpert