TEKO Miljönytt

TEKO Miljönytt

Stora delar av det här året, efter att Covid-19 slog till, har varit en märklig tid för oss alla och det har medfört stora negativa effekter för många av våra medlemsföretag. Dessutom har många av medarbetarna varit korttidspermitterade. Trots det har många ändå försökt engagera sig i hållbarhetsfrågorna. För det är många frågor som rör hållbarhet och textil och som är högst aktuella för branschen. Det gäller såväl på EU-nivå som på nationell nivå.

Handlingsplan för cirkulär ekonomi

2015 lanserade EU Kommissionen sin handlingsplan för cirkulär ekonomi och i mars i år kom en uppdaterad och ny med titeln ”A new Circular Economy Action Plan: For a cleaner and more competetive Europe”, och i juli lanserade Sverige sin nationella strategi för cirkulär ekonomi. I samtliga adresseras textil för olika typer av åtgärder.

Stort engagemang i Miljögruppen och Beredningsgruppen

För att kunna arbeta för våra medlemmars bästa, så är vi beroende av att ha dialog med medlemsföretagen och det får vi bland annat genom att de engagerar sig i TEKO:s stora Miljögrupp och i den mindre Beredningsgruppen som diskuterar produktionsfrågor relaterade till framförallt våta processer som färgning etc. Miljögruppen fortsätter att växa och vi vill tacka alla deltagare för intressanta och inspirerande diskussioner under våra möten och för mail och samtal om viktiga frågor. Under våren hann vi med ett möte med Miljögruppen på plats i Borås, men sedan var det webmöten som gällde.

Beredningsgruppen har varit fortsatt aktiv i Naturvårdsverkets arbetsgrupp där de bidrar med information till EU:s BREF-process för en hållbar textilproduktion och som kommer att ha betydelse för framtida tillståndsgivning för verksamheter inom våtberedning.

Miljögruppens möte i Borås i början av mars var välbesökt. Därefter har vi arrangerat digitala möten.

Kemikalieskatten och producentansvaret

Under året har två viktiga frågor varit konstant under arbete och det gäller dels den föreslagna kemikalieskatten på kläder och skor och dels utredningen om ett producentansvar för textil. 

Gällande kemikalieskatten, så har TEKO varit näringslivets representanter i expertgruppen (från Svensk Handel och Svenskt Näringsliv) behjälplig med information och fortlöpande diskussioner. Efter att utredningen lämnat sitt förslag till regeringen har vi fortsatt att samarbeta för att engagera våra medlemsföretag och övriga i branschen att vara aktiva och besvara remissen, då den föreslagna skatten och dess utformning skulle få mycket stora negativa konsekvenser. Bland annat skulle det innebära att kläder och skor beläggs med en skatt på 5 % även om dessa inte innehåller de kemiska ämnen som avses och dessutom skulle företagen behöva ligga ute med pengarna för de övriga 95 %.

EU har i sin handlingsplan beslutat om att 2025 ska medlemsländerna samla in textilavfall separat och att ett producentansvar införas, men för Sveriges del pågår redan en utredning om ett nationellt producentansvar vilket ska redovisas i december. TEKO är en av deltagarna i expertgruppen och kan på så sätt framföra hur medlemsföretagens verklighet ser ut och eventuella konsekvenser av förslag till åtgärder.

Forskningsprojekt med fokus på cirkulära system

TEKO har tillsammans med andra branschorganisationer, RISE och Science Park Borås deltagit i ett forskningsprojekt för att se på hur ett producentansvar för textil skulle kunna utformas och sedan haft möte med utredningen om detta.

Som branschorganisation vill vi bidra till att få till ett cirkulärt system för textil och därför engagerar vi oss i olika forskningsprojekt som kan ge kunskap och skapa förutsättningar för detta. Det gäller till exempel sortering- och återvinningsteknologier samt möjligheter till spårbarhet, viktigt är också att skapa någon typ av marknadsplats där säljare och köpare av återvunna textilfraktioner kan finna varandra och samtidigt få information om kvalitet och kemiskt innehåll.

Exempel på projekt som rör detta är till exempel WargoTex DevelopmentTexChain2 och nu ligger också en ansökan inne hos Vinnova för TexChain3. Vi vill också i detta sammanhang passa på att berätta om två av våra medlemsföretag, The Loop Factory och Artex, som via Tillväxtverket och EU vunnit C-vouchers och fått möjlighet att utveckla cirkulära affärsmodeller.

Textile & Fashion 2030 och BioLyftet

TEKO har också fortsatt sitt engagemang i den nationella hållbarhetsplattformen ”Textile & Fashion 2030” som koordineras av Science park Borås. Detta genom ordförandeskap i styrgruppen och deltagande i en av kunskapsgrupperna. Plattformen ska vara möjliggörare för nya, hållbara lösningar och affärsmöjligheter för textil- och modeindustrin.

TEKO är en av parterna bakom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som under året fortsatt med sina utbildningstillfällen med Biolyftet för att höja kunskapen för att öka användandet av biobaserade och återvunna material. Dessutom har en områdesanalys för den textila sektorn gjorts.

Weronika Rehnby, TEKO och Jimmy Klintenberg, TEKOLOGISTIK. Under seminariet om hållbar logistik och hållbara förpackningar.

Uppskattade seminarier

I juni var det många av våra medlemsföretag som deltog i vårt digitala seminarium om miljömärkningar och textila märkningar kopplade till miljö. Här gavs en översikt över märkningar vi möts av och information om hur olika de skiljer sig åt och ursprunget till en del av dem. Ett stort tack till Fristads, Ludvig Svensson och Ekelund, Linneväveriet i Horred som delade med sig av sina erfarenheter av OEKO-TEX, EU Ecolabel och GOTS. Precis som många andra event under våren så blev detta seminarium digitalt istället för fysiskt.

När det var dags för vårt nästa seminarium i september så lyckades vi ordna både och. Med en liten, men mycket uppskattad publik på plats i Borås och desto fler på distans, höll vi vårt seminarium om hållbar logistik och hållbara förpackningar. Och här vill vi tacka TEKOLOGISTIK, PostNord, Biolyftsgruppen från RISE, STICA och ACG Accent för intressanta föredrag. Båda dessa seminarium har sitt ursprung från diskussioner och grupparbeten i TEKO:s Miljögrupp.

Missa inte heller att titta på TEKO TALKS i efterhand som vi arrangerade den 8 oktober. Här medverkade bland andra Gunvor G Ericsson, Statssekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin, liksom flera representanter från TEKO:s medlemsföretag.

TEKO TALKS gäster i Block 1 diskuterar Hållbarhet på Export.

Samverkan med Svenskt Näringsliv

TEKO är tillsammans med många andra branschorganisationer med i Svenskt Näringslivs miljögrupp. Genom att delta här får vi värdefull och tidig information om vad som är på gång på EU-nivå och vilka frågor som är branschövergripande. Genom detta har vi möjlighet att agera tillsammans och på så sätt få en större möjlighet till påverkan, men också förståelse för våra branschers olikheter och att en åtgärd som passar en bransch kan vara mindre lämplig för en annan. Detta gäller också hållbarhetsfrågor på nationell nivå och våra kontakter med till exempel Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Frågor som vi arbetat med under våren och givit inspel på är till exempel införande av produktpass, kemiskt innehåll i återvunna material och vi har också arbetat fram ett positionspapper ”Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige” tillsammans med branschspecifika bilagor.

Aktuella förbud och kemikaliekrav

Annat som varit på gång och som vi försöker hålla våra medlemsföretag informerade om är till exempel ECHA:s databas SCIP där företag från januari 2021 har informationsskyldighet gällande produkter som innehåller ämnen på kandidatlistan. Dessutom börjar förbud gälla för cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen i textila produkter i november. Fler kemikaliekrav i textila produkter är föreslagna såsom allergena ämnen i hudnära textila produkter och här har TEKO besvarat konsultationer. TEKO har också deltagit i referensgruppsmöten för regeringsuppdraget ”Information om hållbar konsumtion av textilier” som Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket håller i.

Det är alltså fortsatt hög aktivitet gällande hållbarhetsfrågor inom vår bransch och mer är på gång.

Vi välkomnar alla våra medlemsföretag att vara med i TEKO:s Miljögrupp, för genom att få ta del av era synpunkter och erfarenheter får vi större möjligheter att verka för ert bästa.

Vi önskar er alla en fortsatt fin höst!

Weronika Rehnby, Textil- och miljöexpert och Anna Olsson, projektledare