Miljönytt, maj 2017

Miljönytt, maj 2017

I detta Miljönytt kommer jag att skriva om vad som har hänt sedan årsskiftet vad gäller miljöfrågor som kopplar till textil och man kan lugnt säga att det händer mycket. Som branschorganisation för textil- och modeföretag försöker vi bevaka området för att ta tillvara våra medlemsföretags intressen och förmedla vidare information som medlemmarna kan ha nytta av.

I början av året hade både TEKO:s Miljögrupp och Beredningsgrupp möten. Fokus för den mindre Beredningsgruppen som framförallt behandlar frågor inom produktion och våtberedning, är den kommande BREF-processen för textil (EU) samt resultatet av ett pågående examensarbete på Textilhögskolan rörande antimon i polyester och vad som hamnar i processvattnet vid färgning. Antimon är en katalysator som används vid framställning av polyesterfibrer. I slutet av maj kommer Naturvårdsverkets arbetsgrupp för BREF mötas hos Almedahls i Kinna, för att tillsammans förbereda sig inför den kommande EU-processen som kommer att ha betydelse för t ex vilka utsläppsvärden som ska gälla vid textilproduktion inom EU.

Mer information om BREF hittar du här

Miljögruppens arbete

Den större och växande Miljögruppen försöker ta upp i princip ”allt” som är aktuellt och som rör textilrelaterade miljöfrågor. Efter möten i Miljögruppen skickas minnesanteckningar och dokument ut via mejl till de medlemsföretag som anmält intresse för miljögruppens arbete. Vid det senaste mötet diskuterades bland annat kemikalier i textilier samt insamling och återvinning av textil. Dessutom berättade TEKO:s praktikant Anna Olsson om sitt arbete med att ta fram en CSR-guide för medlemsföretagen, vilket samtidigt gav henne ett bra tillfälle att knyta kontakter med medlemsföretagen.

EU-kommissionens konsultation kring CMR-ämnen i textila produkter

EU-kommissionens konsultation om att förbjuda vissa cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska (CMR) ämnen i textila konsumentprodukter pågår fortfarande. I februari ägde ett expertgruppsmöte rum i Bryssel och där behandlades betydligt färre antal ämnen än vad som fanns med i det ursprungliga förslaget. Under förra året arbetade TEKO och medlemmarna i Miljögruppen intensivt med att svara på den publika konsultationen och det gläder oss att på detta sätt har bidragit till i att bland annat ej textilrelevanta har plockats bort. Från TEKO:s sida följer vi den fortsatta processen.

Här finns den senaste informationen om EU-kommissionens konsultation

Centrum för ökad substitution och nordisk handlingsplan för hållbart mode

Den 31 mars lämnade utredarna sin rapport om inrättande av ett ”Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor” till regeringen. Här har TEKO bidragit med kunskap om hur textil-  och modebranschen arbetar med kemikalier i produktion och i den textila leverantörskedjan och där vi blev inbjudna att sitta med i den mindre expertgrupp som bildades.

Inom kemikalieområdet är också ett projekt på gång inom ramen för den nordiska handlingsplanen för hållbart mode och textil (2015-2017) som ska ta fram verktyg och guidelines som hjälp för företag att ha koll på kemikalieinnehållet i sina textila produkter längs leverantörskedjan. I detta är TEKO tillsammans med systerorganisationer i de andra nordiska länderna engagerad.

Den danska Miljöstyrelsen driver sex projekt inom den nordiska handlingsplanen och har kommit med en statusrapport över dessa. Projekt nr 1 som TEKO också bidragit till är avslutat och en guide för upphandling av sjukvårdstextil i Norden har publicerats.

Och ännu mer är på gång inom upphandlingsområdet. I början av juni är TEKO och många av våra medlemsföretag inbjudna till fortsatta diskussioner om Upphandlingsmyndighetens textilkrav vid offentlig upphandling.

Rundabordssamtal med miljöministern

I september förra året rapporterade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag om hantering av textil. Efter det har sedan Miljöministern bjudit in TEKO till Rundabordssamtal om framtidens avfallshantering och där textil är en fraktion som ska samlas in och ses som en resurs som ska tas om hand så högt upp i avfallshierarkin som möjligt dvs i första hand återanvändas och i sista hand hamna på deponi. TEKO anser att ett utsorteringskrav är ett betydligt bättre alternativ än ett tvingande producentansvar.

I rapporten om hantering av textil var ett av Naturvårdsverkets förslag att myndigheten tillsammans med Kemikalieinspektionen skulle bjuda in aktörer inom textilbranschen till en dialoggrupp. Och nyligen var TEKO med på ett förmöte för att diskutera kommande dialogmötens struktur och upplägg.

I vår har också utredningen om cirkulär ekonomi överlämnat sitt betänkande ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi” till regeringen. Utredaren skulle bland annat analysera och föreslå styrmedel för ökad användning och återanvändning av produkter för att minska avfallsmängderna och där textil är en kategori som tas upp. Detta betänkande är ute på remiss och ska besvaras senast den 28 juni.

Testbädd och mikroplaster

I sammanhanget runt textila avfallsströmmar är det viktigt att nämna arbetet som pågår i arbetet i projektet ”testbädd för textilåtervinning” hos Swerea” och som de ansvarar för tillsammans med Textilhögskolan och där både TEKO och medlemsföretag deltar. Här tittar man bland annat på möjligheterna att använda det textila materialet för olika kategorier av produkter. Kan textilavfallet inte bli till en ny textil produkt kan det kanske vara en materialkomponent i t ex ett kompositmaterial. I mitten av april var det dags för möten i de olika pilotprojekten och många intressanta diskussioner fördes.

En annan fråga under våren har varit mikroplaster, där Naturvårdsverket har haft ett seminarium, då de nu närmar sig slutet på sitt regeringsuppdrag att identifiera viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet och verka för att reducera uppkomst och utsläpp av mikroplast från dessa källor. Fokus på seminariet var fibrer från textil vid tvätt, konstgräsplaner och vägslitage. På NVV:s hemsida finns rapporter med mer information och uppdraget ska redovisas i juni.

Sedan måste nämnas ett nytt projekt om mikroplaster som har startat inom Mistra Future Fashion och som leds av Sandra Roos som i januari disputerade med sin avhandling om livscykelanalyser för textila produkter.

Direktiv för ecodesign inom textil

Inom EU-kommissionen har det diskuterats hur ecodesign-direktivet kan användas för fler områden än för produkter som kräver energi och där nya aspekter som lång livslängd, reparerbarhet och återvinning kan vägas in. Danska Miljöstyrelsen har med anledning av detta startat ett projekt på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och som ska undersöka möjligheterna för att införa ett ecodesign-direktiv för textila konsumentprodukter och på sikt även för möbler. Till det första mötet med workshops deltog TEKO tillsammans med andra aktörer från de nordiska länderna.

Under våren har också olika forskningsprojekt inom området hållbar textil fortsatt sina arbeten och intressant information finns att hämta på deras hemsidor. Det gäller t ex Trash-2-Cash, Mistra Future Fashion, Närodlad Textil inom BioInnovation, Re:Textile m fl.

Sist men inte minst så arrangerade TEKO tillsammans med Peak Innovation i februari ett seminarium om hållbarhet och innovation i Östersund, där våra medlemsföretag Woolpower och Hilleberg bidrog med intressanta och inspirerande presentationer om sitt hållbarhetsarbete.

Stort tack till alla engagerade medlemmar

Det här var en resumé över vad som varit på gång sedan sist och vad TEKO och flera medlemsföretag har varit engagerade i. Ett stort tack till våra medlemmar som bidrar med sin kompetens och synpunkter, vilket gör att vi på ett bättre sätt kan besvara remisser och delta i möten där vi ska företräda era intressen!

Den 15 juni är det dags för Miljögruppens nästa möte och dit alla medlemsföretag hälsas varmt välkomna!

Vill här passa på att önska er en fin vår och så småningom en härlig och solig sommar!

Weronika Rehnby
TEKO:s Textil- och miljöexpert