Miljönytt, juni 2016

Miljönytt, juni 2016

Så här i sommartider kommer Miljönytt nr 2 med lite blandad information. Sedan sist har både TEKO:s Beredningsgrupp och Kemikaliegruppen haft möte och jag vill passa på att tacka deltagarna för deras engagemang. Diskussionerna som förs och erfarenheterna som delas är otroligt viktiga för att TEKO ska kunna tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt samtidigt som vi också ser att grupperna är uppskattade nätverk.

Miljömålsdagar – vi berättade hur tekobranschen arbetar

I slutet av april deltog TEKO på Miljömålsdagarna i Växjö där vi fick möjlighet att berätta hur textilbranschen har arbetat och fortsätter arbeta med miljöfrågor på ett sätt som bidrar till att Sveriges miljömål ska kunna nås. Nytt för i år var att näringslivet var inbjudet. Läs mer här

Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Återkommande efterfrågas branschens och TEKO:s synpunkter och nu i vår har det bland annat gällt en strategi för hur arbetet på internationell nivå och på EU-nivå ska bedrivas för att få ett genomslag för etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp som KemI har haft som ett regeringsuppdrag. Läs mer om arbetet här. 

Centrum för ökad substitution av farliga ämnen

Under juni månad var TEKO med på ett möte när Teknikföretagen träffade regeringens utredare Annika Helker som ska undersöka förutsättningarna för att inrätta ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen. Huvudsyftet med mötet var att hon skulle inhämta synpunkter från industriföretagen och höra hur de ställer sig till ett sådant centrum och vilket stöd de i så fall såg framför sig. Vi är positiva till ett centrum som bland annat skulle kunna fungera som ett stöd för små och medelstora företag som inte har egen eller begränsad tillgång kemikalieexpertis, men anser att det i första hand ska vara statligt finansierat. Här finns mer information om utredningen.

Lagförslag om CMR

Vad gäller EU-konsultationen om ett lagförslag för att förbjuda cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska (CMR) ämnen i textila konsumentprodukter så kommer EU-kommissionen att hålla ett expertmöte den 1 juli 2016 för att diskutera feedbacken på konsultationen. Här finns mer information om CMR och förslaget.

Förorenade områden – viktigt att veta vid fastighetsköp

På uppdrag av Naturvårdsverket har landets 21 länsstyrelser under åren 1999-2015 gjort inventeringar av förorenade områden. Totalt finns cirka 81 500 områden som är eller kan vara förorenade. Länsstyrelserna har samlat information om platserna i en databas, det så kallade EBH-stödet. Genom att kontakta Länsstyrelsen kan man få veta om en plats finns med i databasen. Denna information kan till exempel vara värdefull vid fastighetsköp. Mer information hittar du här. 

Regeringsuppdraget kring textilt producentansvar

Under våren har vi arbetat med frågor runt textilavfall och producentansvar som hänger ihop med Naturvårdsverkets regeringsuppdrag angående hantering av textilier och vilket vi också diskuterat med Svensk Handel. Naturvårdsverket ska rapportera senast den 30 september. Inför detta har myndigheten haft möten med branschen och också beställt ett antal studier som underlag för sina rekommendationer. Dessa rapporter samt presentationen från samrådsmötet med intressenter den 18 april återfinns på deras hemsida. I presentationen finns olika scenarion. TEKO fortsätter att följa hur detta utvecklar sig. Läs mer här. 

För den som är intresserad av vart alla begagnade kläder och textilier tar vägen, så har Naturvårdsverket även gett ut en rapport om det.

Svårigheter vid upphandlingar

Den 31 maj var det dags för möte hos Upphandlingsmyndigheten (fd Konkurrensverket) för att utbyta erfarenheter och diskutera hur textilkriterierna som kom ut under 2015 fungerar i praktiken och behovet av vägledningsdokument. Mötesdeltagandet var stort och många av våra medlemsföretag var representerade och delade med sig av den verklighet och de många svårigheter de möter vid upphandlingar. Även upphandlingssidan fanns på plats. Kriteriernas krav på bas och avancerad nivå togs upp och konstruktiva diskussioner fördes och det bestämdes att till hösten ska kraven diskuteras vidare.

På upphandlingssidan för sjukvårdstextilier pågår för närvarande projektetNordic Guide and Cooperation on the Green Procurement of Hospital Textilessom kan vara intressant att känna till. Många av våra medlemmar arbetar med detta produktsegment. Det är ett litet projekt som har sin bakgrund i den nordiska aktionsplanen för hållbart mode och hållbara textilier (Avsnitt 6) och som drivs av den danska miljöstyrelsen. TEKO har anmält sitt intresse för projektet för att kunna förmedla medlemsföretagens erfarenheter och också för att se hur denna guide och upphandlingsmyndighetens guide förhåller sig till varandra. Läs mer här och här.

Mer samverkan med Danmark

Ytterligare som har anknytning till den nordiska aktionsplanen för hållbart mode och hållbara textilier är att TEKO och andra textila branschorganisationer i Norden blev inbjudna till danska miljöstyrelsen för att diskutera avsnitt 5.2 (Promoting joint Nordic Supply-chain management). Uppdraget hade miljöstyrelsen gett den danska branschorganisationen Dansk Mode & Textil som höll i mötet. Vi kommer att se hur detta utvecklar sig vidare. Visionen är att Norden ska vara ledande inom hållbar design, produktion och konsumtion. Läs mer om arbetet här. 

Krav på hållbar produktion, hållbara produkter och industrins kompetensförsörjning

Nu har den första av regeringens handlingsplaner för nyindustrialisering släppts och den gäller Smart industri. Den tar bland annat upp de växande kraven på hållbar produktion och hållbara produkter och industrins kompetensförsörjning. Här finns den att läsa.

Träffa oss i Almedalen

Almedalsveckan närmar sig och där finns naturligtvis TEKO på plats. Välkomna till våra seminarier den 6 juli där vi bland annat tar upp hur hållbara och lönsamma affärsmodeller för textil- och modebranschen kan skapas och hur design kan bidra till mer återvinning av kläder. Medverkande är bland andra Houdini Sportswear, Re-textile, Guringo, Deadwood samt Gunvor G Ericson, statssekreterare åt vice statsminister Isabella Lövin. Här finns mer information om vad som händer i Almedalen den 6 juli. 

Hör gärna av er om ni har blivit intresserade av att delta i någon av våra referensgrupper, till exempel den växande kemikaliegruppen.

Med denna information tackar jag för allt gott samarbete under våren och önskar er alla en härlig och avkopplande sommarledighet!

Weronika Rehnby
TEKO:s textil- och miljöexpert

image2