Svenska och nordiska initiativ

Flera forskningsprojekt och -initiativ pågår i Sverige och Norden kring textil.

Nationella Textilplattformen, Textile & Fashion 2030 en samverkansplattform för hållbara textilier och hållbart mode

Regeringen gav 2018 i uppdrag åt Högskolan i Borås att etablera en plattform för samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode. Uppdraget pågår till 2023. Plattformen ska utveckla det pågående arbetet med en regional plattform, Body & Space DO-tank center. Arbetet ska främja omställningen till giftfria och resurseffektiva kretslopp i en cirkulär ekonomi och på så sätt stärka skyddet för människors hälsa och miljön. Mer information finns att läsa här.

The Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA

Den globala kläder- och textilindustrin producerar en betydande mängd växthusgasutsläpp (GHG) och bidrar därmed till den globala uppvärmningen. De senaste analyserna uppskattar vårt bidrag till att vara någonstans mellan 2% och 10% av de globala växthusgasutsläppen – och Ellen MacArthur Foundation hävdar att om vi fortsätter med affärer som vanligt kan vår bransch ansvara för 26% av den globala koldioxidbudgeten år 2050. Med andra ord kommer vår industris negativa påverkan på klimatet att fortsätta öka kraftigt då efterfrågan på textil öka med ökande befolkning.

En majoritet av våra branschers växthusgasutsläpp genereras inom råvaruproduktion, bearbetning och sömnad l och inom kundproduktvård och så småningom avfall. Eftersom dessa effekter ligger utanför direkt kontroll av varje enskilt företag, måste alla aktörer, inklusive varumärken och detaljhandlare, samarbeta och samarbeta med leverantörer, regeringar, finansiella organisationer och konsumenter för att uppnå verklig skillnad. Mer information finns att läsa här.

WargoTex

I Sverige slängs och bränns idag stora mängder kasserad textil eftersom det saknas system för storskalig insamling, sortering och återvinning. Projektet WargoTex Development ska utveckla möjligheterna att bättre ta tillvara på resurserna.

Textilkonsumtionen ökar snabbt. Av de cirka 13 kilo textil som varje svensk konsumerar per år hamnar 8 kilo direkt i avfallspåsen. Dessutom genereras stora mängder uttjänta textilier inom verksamheter som sjukvård, transport och inredning. Projektet vill ta vara på just dessa materialtillgångar. Det finns mycket att tjäna både miljömässigt och ekonomiskt på att återanvända textil för olika tillämpningar, men för att göra det behöver systemet utvecklas på flera fronter. En TEKO-artikel om Wargön finns att läsa här samt mer information på deras hemsida.

Textildialogen

Regeringsuppdraget: Hantering av textilier i Sverige

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utveckla förslag om hantering av textilier. Förslag från Naturvårdsverket ska styra mot att nå högre upp i avfallshierarkin genom såväl avfallsförebyggande åtgärder som ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier, samt mot giftfria kretslopp. Utgångspunkten för förslagen ska vara principen om att det är förorenaren som betalar.”
Projektets mål är att stödja hållbara affärsmodeller och separat utsortering av textilavfall. Det syftar också till ökad kunskap om verktyg och metoder för främjandet av hållbar produktion och konsumtion av textilier ur ett miljö- och kemikalieperspektiv.

Re:textile

Re:textile är ett projekt inom Smart Textiles och Science Park Borås som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Re:textile är finansierat av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund och drivs i samverkan mellan Science Park Borås, Marketplace Borås samt flera organisationer, företag och entreprenörer i Sverige.

Exempel på resultat är bland annat en kollektion tillsammans med Lindex med överbliven textil från tidigare kollektioner. Kollektionen heter Re:design. Ett annat projekt fokuserar design för bättre kvalitet och cirkuläritet och i januari 2018 kom rapporten Conditional Design som föreslår bland annat tre designprinciper för att redan vid ritbordet möjliggöra cirkulära flöden i textilbranschen; mono-material, modulär- samt inkrementell design.
Mer information finns att läsa här.

Smart Textiles

Smart Textiles är den textila plattformen inom Science Park Borås och är en organisation och arena för textil innovation. Arbetet bygger på ett nära samarbete med akademi, näringsliv, institut och politik.. Smart Textiles arbetar med allt från kläder som övervakar din hälsa eller mäter dina rörelser till teknik som gör det möjligt att återvinna fibrer och använda dem på nytt.

Med ett unikt koncept, i samarbete med Textilhögskolan, erbjuds allt från grundforskning till prototypframtagning i en modern, fullskaliga maskinpark. En av framgångarna när det gäller produkterna är det oväntade mötet som sker när textila processer möter behov inom andra branscher och skapar en gränsöverskridande lösning. Missionen och det övergripande uppdraget är en bättre värld genom textila innovationer.. Med över 500 forsknings- och företagsprojekt sedan starten och över 70 produkter på marknaden är Smart Textiles inte bara erkänd som motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör. Mer information finns att läsa här.

Body & Space DO-tank Center

Body & Space DO-tank Center är en samverkansarena för cirkulära affärsmodeller avseende textil, mode, inredning och möbler. Arenan öppnade 2018. Plattformen för cirkulärt mode och hållbar inredning har som mål att placera Västsverige på kartan som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi och minimering av miljöpåverkan, med avseende på nämnda branscher. Plattformen, DO-tank Center, har sitt nav i form av en fysisk plats i Textile Fashion Center i centrala Borås, i samverkan med innovationsarenan Assar som drivs av IDC West Sweden i Skövde. Här finns möjligheter för små- och medelstora företag att ta del av good practice och kunskap från befintliga FoU-projekt. Mer information finns att läsa här.

Digimode

Målet med Digimode var att utveckla en demonstratör för virtuell design och försäljning, samt möjliggöra digital lokal produktion av kläder för ökad flexibilitet i kundrelationen. För att uppfylla syftet digitaliserades nuvarande analoga system i design, marknadsföring, försäljning, kundanpassning och utprovning. Tillsammans med lokala aktörer byggdes och demonstrerades en efterfrågestyrd och digitalt förstärkt värdekedja. Projektet startade i januari 2017 och pågick i 18 månader. Projektets fokus var att använda de i sammanhanget bästa kommersiellt tillgängliga teknikerna och sätta samman dem till en fungerande demonstratör.

Förväntade effekter och resultat:

  • digitalisering av analoga processer kommer kunna ta bort överproduktion, möjliggöra högre grad av kundservice och reducera returer inom e-handel
  • skapa en unik köpupplevelse för kunden

Mer information om projektet finns att läsa här

Etablera närodlad textil i Sverige inom BioInnovation (Vinnova SIO)

Etablera närodlad textil i Sverige (ENTIS) var ett innovationsprojekt som pågick åren 2016-2019 inom det strategiska innovationsprojektet Bioinnovation och leddes av Erik Perzon på Swerea ivf numera RISE ivf. Eftersom det globala behovet av textilfibrer ökar – till år 2050 förväntas konsumtionen tredubblas behöver vi nya fibrer. Förklaringen finns i urbaniseringen och en växande medelklass. Produktionen av oljebaserade textilfibrer och bomullsfibrer har redan nått sin topp och belastar dessutom miljön på olika sätt. Därför har projektet undersökt om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil. Projektet var ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring textila material i Sverige. Projektet hade haft en total budget om 45,4 Mkr över tre år. Största finansiär var Vinnova. Mer information finns att läsa här.

IVA- Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är avgörande i en framtid med globalt ökat välstånd. Runt om i landet utreder en rad initiativ och projekt hur resurseffektivitet och cirkularitet kan införas i olika branscher. Men det saknas en sammanhållande arena där branscher och perspektiv möts. En förutsättning för ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle är en gemensam plattform där näringsliv, forskning och politik samverkar.

För att uppnå effektivare resursanvändning behövs en systemövergripande bild över samhällets resursflöden. Att effektivisera materialhantering och hitta nya affärsmöjligheter är en förutsättning för att övergå från ett linjärt materialflöde till ett cirkulärt. Ett helhetsgrepp där producent – användare – återvinnare – ny producent inkluderas i produktionskedjan är nödvändigt. Detta kräver samarbete mellan olika aktörer såväl som en förändring av regelverk för att skapa incitament och marknadsförutsättningar, ökad digitalisering, innovationer och nya affärsmodeller med resurseffektivitet i fokus.

Det nuvarande projektet tar arbetet vidare och följer därför i huvudsak den branschuppdelning och de affärsmöjligheter som framkom. Projektet är uppdelat i fem delprojekt; Lokaler, mobilitet, textil, livsmedel och plast. Projektets mål är att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv. Och att skapa samverkan och rörelse framåt kring detta. Mer informatino finns att läsa här.

CelluTex 2.0

CelluTex är en påverkansplattform som administreras av RISE ivf och startade 2016. Plattformen vill säkerställa att cellulosa-baserad textil är ett synligt forskningsområde i Horizon 2020 och påföljande ramprogram. Produktion av cellulosa-baserad textil i Europa, genom utnyttjande av skogsråvara och återvunnet textilt material, följer helt och hållet den vision H2020 har avseende Europas transformation till en bioekonomi.
Mer information finns att läsa här.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet för miljöministeriet lanserade 2015 handlingsplanen för hållbart mode och textilier Well dressed in a Clean Environment. Initiativet pågick under 2015 – 2017.

Handlingsplanen omfattade sex initiativ för att minska miljöpåverkan av nordisk design, utbud och konsumtion av mode och textilier. De täcker ett brett spektrum av teman, allt från att uppmuntra grönare upphandling av textilier inom offentlig sektor, till att bistå designskolor i utveckling och marknadsföring av hållbara modedesignkurser. Mer information och publicerade rapporter finns att läsa här.

 

Relaterade länkar