Framtidens textila återvinning hos Wargön Innovation

Framtidens textila återvinning hos Wargön Innovation

Wargön Innovation strax utanför Trollhättan och Vänersborg är en utvecklingsarena för materialinnovation. Här skapas bland annat förutsättningar för hållbar sortering för återvinning och återanvändning av textilier.

– Vi invigde vår test- och demoanläggning i augusti 2018 med syfte att möjliggöra produktion av hållbara material och skapa nya jobb inom en cirkulär biobaserad ekonomi, berättar Maria Ström, verksamhetsledare. Nu har vi breddat vårt fokus till att även omfatta de stora textila materialen.

Innovatum AB är huvudman för Wargön Innovation som finansieras av EUs regionala strukturfond via Tillväxtverket tillsammans med Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen. Regionen kring Wargön Innovation har en stark industritradition och platsen har lockat entreprenörer under flera hundra år, bland annat kanal- och järnvägsbyggaren Nils Ericson som år 1869 etablerade ett träsliperi i Vargön med tanken att leverera tidningspapper till dagstidningarna. Det lade grunden till industrikoncernen Wargöns AB som var verksamma fram till 2008 när den sista pappersmaskinen stannade. I dag är det istället Wargön Innovation som sätter området på kartan.

– Regionen tittade på förutsättningarna för att starta något nytt efter att pappersbruket lades ner och ville attrahera innovativa och hållbara företag till området. För att lyckas med det skapades Wargön Innovation, en test- och demoanläggning för koldioxidsnåla material. En anledning till att det gamla bruket låg i Vargön var råvaran skog, och det blev därför naturligt att fokusera på skog och biobaserade material, men även resurseffektiva material. Idag arbetar vi främst inom med tre områden: sjukvårdsmaterial, jordbruksprodukter och textil. Pilotanläggningen inom sortering av textilier är ett stort steg i vår utveckling och det genomförs med 25 parter i projektet WargoTex Development, säger Maria Ström. Wargön Innovation ska vara en plats där materialinnovationer utvecklas, prototyper tas fram och egenskaper testas vilket gynnar affärsnytta och arbetstillfällen inom Wargöns Innovations-och Industripark.

WargoTex vill ta hand om de textila resurserna

I Sverige slängs och bränns idag stora mängder kasserad textil eftersom det saknas system för storskalig insamling, sortering och återvinning. Den insamling och sortering som sker idag organiseras framförallt småskaligt av välgörenhetsorganisationer som redan idag har utmaningar med att hantera de volymer som människor skänker. Projektet WargoTex Development ska utveckla möjligheterna att bättre ta tillvara på resurserna. I projektet deltar flera aktörer från textil-, second hand- och återvinningsbranschen, bland annat TEKO, Högskolan Väst, Science Park Borås/Re:textile, Berendsen Textil Service, Röda Korset, Björkå Frihet, Lindex, KappAhl, Ragn-Sells AB, RISE med flera.

– Tanken med WargoTex är att driva utveckling av storskaliga system och sorteringsteknologier för återbruk och återvinning, säger Susanne Eriksson, projektledare. Nu händer det väldigt spännande saker där vi under sommaren och början av hösten kommer att installera en hel del ny sorteringsteknik, bland annat en skosorteringsrobot som är den första i sitt slag i Sverige.

Genom att utveckla sorteringsteknologin tar Wargön Innovation och branschen ett stort kliv framåt för att möta Naturvårdsverkets förslag på nytt nationellt mål för insamling och sortering av uttjänta textilier.

En del av teamet hos Wargön Innovation. Fr v: Susanne Eriksson, Maria Ström, Erik Junged och Saga Melin.

Många aktörer behövs för att ett cirkulärt system

En viktig del i Wargön Innovation är andra aktörer i återvinningskedjan, bland annat Re:newcell i Kristinehamn som skapar cellulosamassa av återvunnen textil.

– Re:newcell behöver ett råvaruflöde för att kunna producera sin produkt, textilmassa av bomull, och det kan vi hjälpa till med i vår textilsortering. Vårt engagemang inom textilsortering har lett till att vi är delaktiga i ett tiotal projekt som har direkt koppling till textil, säger Maria Ström. .

Re:newcell är relativt nystartat precis som Wargön Innovation och har precis börjat leverera till kunder. I dagsläget behöver anläggningen en råvara med mycket hög bomullshalt. Allt som Wargön Innovation hanterar har inte den höga bomullshalt som Re:newcell vill ha men de arbetar på att i framtiden kunna ta emot textil med lägre bomullshalter, enligt Maria Ström.

– Om vi också kan bygga en värdekedja utanför oss så är ju det jättebra. Till exempel om ett stort tvätteri kan skicka uttjänta plagg direkt till Re:newcell så har vi skapat förutsättningar för ett cirkulärt system, det är sådana värdekedjor och system vi tittar på, berättar Susanne Eriksson.

Re:newcell har en kapacitet att ta emot 7000 ton textilier per år, samtidigt som Wargön Innovation kan sortera 1000 ton per år.

– Hur kan vi få fram en bra råvara till Re:newcell så att de kan utveckla nya material? Och hur kan vi bidra till att den råvara som inte är bomull får ett högre värde i nya produkter? Det är sådana saker vi tittar på i projektet WargoTex, berättar Maria Ström.

Madeleine Mourujärvi har full koll på sorteringen och vilka plagg som håller kvalitetsmässigt

TexChain vill få igång ett cirkulärt system

Ett annat viktigt projekt inom Wargön Innovation är TexChain, som drivs tillsammans med The Loop Factory i Varberg. Inom TexChain  skapas samverkan mellan olika parter, från råvaruproducenter till återvinningsaktörer. Alla aktörer är viktiga för att skapa ett fungerande system.

– Det finns ett stort intresse för TexChain och projektet samlar idag företag, forskningsinstitut och branschorganisationer som TEKO vilket är oerhört spännande. Ambitionen är att analysera och utvärdera förutsättningar och möjligheter till ett cirkulärt system inom textilindustrin, säger Maria Ström.

TexChain finansieras av Vinnova inom ramen för cirkulär biobaserad ekonomi. Etapp 1 av projektet startades under hösten 2018 och syftet är att göra en genomförbarhetsstudie tillsammans med deltagande aktörer.

– I första etappen ska vi ta fram förutsättningarna för att möjliggöra cirkulära flöden med mycket fokus på industriellt spill. Här har vi engagerat olika aktörer som jobbar med textil produktion i Sverige och som får spill. Vi tittar på vad som går att göra med det och mängden flöden samt effekter av industriella symbioser. I nästa steg vill vi bredda aktörsbasen och utveckla projektet med logistik och pilotprojekt, berättar Maria Ström. Arbetet med Etapp 2 pågår och intresserade aktörer är välkomna att höra av sig.

Välordnade lådor med sorterade plagg

Nära samarbete i regionen

Vi går ut i den nybyggda anläggningen hos Wargön Innovation och möts av högar, trådcontainrar och säckar av textil som skickats hit från olika samarbetspartners. En av de större aktörerna är Röda Korset där Wargön Innovation inom projektet WargoTex hjälper organisationen att sortera textilier utifrån vissa kriterier.

– De vill få bättre kvalitet på sorteringen och har valt ut tre butiker som skickar hit ett antal containrar varannan vecka. Vi har pratat med varje butik och de har berättat vad de är ute efter och vad som fungerar försäljningsmässigt utifrån deras kundgrupper. När vi är klara med sorteringen så skickar vi tillbaka plaggen till respektive butik så det kan säljas och användas igen, säger Susanne Eriksson.

Personalen hos Wargön Innovation sorterar de olika plaggen med stora vana. Det märks tydligt att de har sett det mesta vad gäller stilar, material och kvalitet.

Susanne Eriksson berättar att Röda Korset även har samarbetat med en ledande internationell e-handelsaktör vad gäller insamling av kläder.

– De skickade med en lapp i kundernas paket och uppmanade dem att skicka gamla kläder till Röda Korset. Det blev en stor succé och de samlade in cirka 6000–7000 kilo kläder bara under den kampanjen, säger hon. Sorteringen av de insamlade kläderna skedde här på Wargön innovation.

Wargön Innovation har ett nära samarbete med andra experter inom textil utveckling, bland annat Science Park Borås och Textilhögskolan i Borås samt RISE IVF i Mölndal.

– Vi är som en triangel av textil innovation där RISE IVF har testlabb och kan utveckla metodik för textil återvinning. I Borås finns det textila kunnandet och design för recycling. Sedan kan vi hjälpa till med sorteringen och hitta flödet i kedjan, säger Maria Ström.

Wargön Innovation är en viktig del i den stora textila utmaningen i Sverige. Alla är överens att resurserna måste tas omhand på ett mer effektivt sätt.

– Den största utmaningen är att hitta företag som vill använda och sälja återvunnen textil och skapa plagg som är enklare att återvinna och återanvända. Att kunna få in det i värdekedjor och företagens affärsidé är nyckeln, säger Susanne Eriksson.

Hon utvecklar också hur sorteringen ska utvecklas hos Wargön Innovation:

– Huvudmålet med WargoTex är att bygga upp en demoanläggning här och jobba med textil sortering på olika sätt. Dels handlar det om att hitta mer effektiva lösningar, dels handlar det om kunskapsöverföring där vi tittar på om det går att lära maskiner att sortera efter material och andra saker. I dag är vi väldigt beroende av det mänskliga ögat när det gäller sortering och vad som går att sälja och så vidare. Vi tittar samtidigt på vilka värdekedjor som går att bygga upp. Det tar tid att hitta lösningarna eftersom det inte finns idag, säger hon.

Fiberscanner ska effektivisera sorteringen

Förutom skoplockningsroboten har Wargön Innovation ambitionen att installera ett automatiserat sorteringssystem. Susanne Eriksson berättar:

– Utrustningen kommer att automatisera sorteringen där personalen kan välja att sortera på plaggtyp eller material. Vi planerar bland annat att ha en fiberscanner som kan scanna fiberinnehåll och färg på plaggen. Den maskinen är delfinansierad genom Stiftelsen Svensk Textilforskning vilket är väldigt roligt, säger Susanne Eriksson. Vi har haft provbatcher som vi testat i Amsterdam där det finns en sådan maskin. Det går att programmera in plagg med 99 olika sammansättningar.

En annan viktig del av Wargön Innovation är också att göra det möjligt för småföretagare att testa idéer och få chansen att utveckla prototyper och produkter.

– Vi har ett nystartat företag, TWOOD, som har sin bas i en del av våra lokaler och drivs av Lill O.Sjöberg. Hennes tanke är att foga samman gamla jeans till ett träliknande material. Hon behöver ju ha en arena att finnas på och har precis satt upp sin prototypmaskin här i hallen. Det känns riktigt spännande och visar hur vi kan fungera som en motor för innovation och tillväxt. När fler innovatörer från olika branscher samlas tillsammans så kan det hända spännande saker. Vi vill ju att bra idéer ska förverkligas och komma ut.

Läs mer om Wargön Innovation här