Stadgar

§ 1
Stiftelsen Svensk Textilforskning har till ändamål att i samarbete med TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag understödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning. För förverkligande av sitt ändamål mottager stiftelsen bidrag från enskilda företag inom textil‑ och sömnadsindustrierna med därtill hörande råvaru­industrier, vilka vilja befordra dess verksamhet.

§ 2
Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse med säte i Stockholm, bestående av minst fem ledamöter, vilka inom sig utse en ordförande. Jämte styrelsen utses två suppleanter. Ledamöterna och suppleanter utses av TEKO för en tid av två år i sänder. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller en styrelseledamot och är beslutför, då mer än hälften av ledamöter äro tillstädes. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Vid sammanträdena skall föras protokoll, vilket skall delgivas TEKO.

§ 3
Stiftelsens räkenskapsår avslutas per kalenderår. Revision av stiftelsens förvaltning skall ske av 2 revisorer, utsedda av TEKO för ett år i sänder. För revisorerna skola enligt samma grunder utses 2 suppleanter. Revisionsberättelsen skall delgivas TEKO.

§ 4
Stiftarna föreskriva, att stiftelsen skall undantagas från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.