Så här söker du medel

Sökande bör vara beredd på att bli kallad till styrelsemöte för att presentera sin ansökan. Dessa äger rum minst 3 gånger om året.

Ansökningar under året 2024 ska ha inkommit senast:

  • 5 februari
  • 4 november

Tänk på att resultatet/-en av projektet ska vara öppna och hållas tillgängligt/-a för alla i den svenska tekoindustrin och genom detta inte enbart gynna ett enskilt företag, organisation etc.

Vi välkomnar både medlemsföretag och andra aktörer att söka medel.

En ansökan bör innehålla följande:

1) Vem söker (inkl. kontaktuppgifter och ev. organisationsnummer)
2) Projektbeskrivning med syfte och mål
3) Förväntad nytta
4) Budget och tidsplan, inkl. information om ev. medfinansiärer
5) Omvärldsbevakning – pågår liknande projekt i Sverige/Europa? Beskriv dessa kort med max. 1000 ord.

Ur SST:s stadgar:
§ 1 Stiftelsen Svensk Textilforskning har till ändamål att i samarbete med TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag understödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning. För förverkligande av sitt ändamål mottager stiftelsen bidrag från enskilda företag inom textil‑ och sömnadsindustrierna med därtill hörande råvaruindustrier, vilka vilja befordra dess verksamhet.

Generellt beviljas inte medel till enskilda företagsevenemang, utställningar, jubileer, sponsring, enskilda utbildningar och liknande.

Ansökan sänds till:
Stiftelsen Svensk Textilforskning
Box 5510
114 85 Stockholm

Eller[email protected]