Bättre koll på immaterialrätt ökar tekoexporten

Med ökad internationell handel och fler aktörer, som får möjlighet att bedriva kvalitativ produktion runt om i världen, skapas nya immaterialrättsliga utmaningar för svenska tekoföretag. Mot den här bakgrunden arrangerar TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag inom kort ett seminarium för att lyfta och belysa frågan.
– Bättre kunskap om immaterialrätt kan bidra till ökade exportintäkter för svensk tekonäring, säger TEKO:s generalsekreterare Elin Lydahl.

Immaterialrätt är det samlingsnamn rättsväsendet använder på områdena patent, varumärkesskydd, upphovsrätt och designskydd. De flesta länder erkänner idag immaterialrätten på ett eller annat sätt, men när det kommer till efterlevnaden bland enskilda företag är respekten mer varierad, med följden att seriösa aktörer ständigt riskerar att utsätts för plagiat. I de fall immaterialrättsligt skydd saknas blir det extra svårt att hävda sig.

Bilden: Advokat Karin Nordborg.

För sakkunskapen under seminariet svarar de meriterade advokaterna Ulf Isaksson och Karin Nordborg från Danowsky & Partners, båda med mångårig erfarenhet från relaterade mål och konsultationer. Karin Nordborg ser ett ökat intresse för immaterialrätt i näringslivet.

– Immateriella tillgångar som varumärken och design utgör en allt större del av värdet i många företag, speciellt bland aktörer på konsumentmarknaden. Härigenom inser också fler värdet i att utveckla och skydda aktuella tillgångar.

– Med ökad spridning av kvalificerad industriell kompetens och kapacitet över världen tilltar inte bara konkurrensen. Vi ser också hur strömmen av mindre nogräknade aktörer ökar. Ständigt kommer nya exempel på bra idéer som kopieras och företag som snyltar på andras arbete och investeringar. Lägg härtill en allt starkare internethandel där försäljning enkelt bedrivs på global basis. Skälen att arbeta proaktivt i immaterialrättsfrågan är många.

Trots det ökade intresset menar Karin Nordborg att immaterialrätten generellt sett är eftersatt.

– Den snäva synen på vad lagstiftningen kan skydda är en viktig förklaring.

För många är det heller inte känt vilka möjligheter som ges inom EU. För en relativt billig penning kan man åstadkomma ensamrätt som gäller i unionens samtliga 28 länder, inklusive oauktoriserad import från länder utanför ESS.

– En registrerad ensamrätt skapar i sin tur en tillgång i företaget som öppnar för handel, licensiering och belåning.

Som generalsekreterare för TEKO hoppas Elin Lydahl att seminariet, som arrangeras i Borås den 9:e april, ska bidra till en ökad medvetenhet om immaterialrättens möjligheter och fallgropar.

– På en marknad finns alltid aktörer som är redo att kopiera eller efterlikna andras verksamhet. Det här är tyvärr inget vi kommer ifrån. Men med lagen som hjälpmedel kan viktiga sköldar skapas. Även det omvända perspektivet är förstås viktigt. Vilka konsekvenser får det om jag själv blir stämd? Och vad kostar det? Även dessa frågor tas upp på seminariet den 9:e april.