Textil- & Modeindustrins utveckling i siffror

Här kan du se hur textil- och modebranschen i Sverige har utvecklats under de senaste åren. Bland annat antal anställda, exportvärde, orderingång, brist på arbetskraft med mera. Siffrorna kommer från Konjunkturinstitutet och Statistiska Centralbyrån och har sammanställts av TEKO:s samarbetspartner Teknikföretagen på uppdrag av TEKO.

Export Textilier

Industriproduktion Volym Index 2015=100

Produktion per anställd

Antal anställda per kvartal

Orderingång senaste kvartal jämfört med föregående kvartal

Nettotal av andel företag som rapporterat ökning minus andel företag rapporterat minskade order.

Orderstock

Andel företag som anser den som större än normal minus andelen som anser den som mindre än normal. Avvikelse från långsiktigt genomsnitt =100 (normalt). Kvartalsdata

Brist på arbetskraft per kvartal

Andel företag i procent