Brexit

Brexit – viktigt att börja planera inför utträdet

En övergångsperiod mellan Storbritannien och EU gäller under hela 2020; det mesta är alltså som vanligt fram till sista december i år. Dagen efter, alltså 1/1 2021 träder Brexit i kraft och hur det kommer fungera är fortfarande inte helt klart. Förhandlingarna mellan EU och britterna har förstås påverkats av coronapandemin under våren, men fortsätter med full kraft under hösten. Om det blir ett avtal eller inte och hur ett sådant skulle kunna se ut vet ingen – många hoppas på ett typ av frihandelsavtal.

Britterna själva har flaggat för att de inte är intresserade av en tullunion liknande den Turkiet har med EU, eller en gemensam inre marknads-lösning som Norge. EU:s frihandelsavtal förhandlas normalt under 4-5 år, men avtalet kring de brittisk-europeiska relationerna kommer ha mindre än ett år på sig. Det finns en risk att inget avtal lyckas förhandlas fram i tid, i så fall inträffar en så kallad hard Brexit. Det innebär att Storbritannien f.r.o.m. 1/1 2021 räknas som tredje land och handeln regleras då av WTO:s regler.

Brexit kommer, med eller utan avtal, påverka svenska företag med verksamhet och intressen på den brittiska marknaden. 10% av den svenska teko-exporten går till Storbritannien och det är därför viktigt att redan nu börja förbereda sitt företag så gott det går inför de kommande förändringarna. Det är viktigt att veta att Sverige inte kommer sluta några egna avtal eller överenskommelser med Storbritannien, utan allt går via EU och blir gemensamt för hela unionen. Alla företag som har affärsrelationer med Storbritannien bör förbereda sig på både ökad administration och kostnader.

Under 2021 och åren därefter kommer stora förändringar ske och företag behöver förbereda sig på dessa, även om informationen hittills är knapphändig.

Företag och bolag av alla storlekar kommer påverkas av Brexit, bland annat på områden som
• Tullar
• Valutor
• Arbetskraft/Arbetstillstånd
• Leverantörskedjor
• Avtal och leveransvillkor
• Skatter och moms
• Lagar och regleringar

Keep Calm and Carry On
Det är viktigt att se över hela företagets verksamhet och vilka delar som kan komma att bli påverkade av Brexit – gör en grundlig riskanalys! Ta fram en skiss på handlingsplan för effekter på tullar, logistik, skatter osv och ha både bästa och sämsta scenario i åtanke. Sätt också upp en rutin för hur företaget ska bevaka området och hur sådan information ska delas internt.

Inloggade medlemmar kan ladda ner en miniguide och checklista inför Brexit under fliken till vänster.