Teko stöder regeringens krav på renare textil

Sveriges Textil & Modeföretag TEKO välkomnar regeringens krav på ökad harmonisering av lagstiftningen kring kemikalier i textiler inom EU som presenteras i nya kemikaliepropositionen:
– EU måste arbeta på ett likartat och systematiskt sätt för att tillverkarna i tredje land ska förstå att konsumenterna inom EU inte accepterar förekomst av miljö- och hälsofarliga kemikalier i textila produkter. Med gemensamma bindande regler kommer luckorna som existerar i dagens frivilliga system att täppas till, säger TEKOs miljöansvarige Henrik Willers.

Svensk tekoindustri var tidigt ute i offensiverna mot giftiga ämnen i textil. Inledningsvis, när merparten av produktionen var lokaliserad till Sverige eller angränsande länder, var arbetet mycket framgångsrikt då möjligheterna att följa kemikalieflödet från ax till limpa var goda. Men i takt med globaliseringen har läget förändrats.

Under årens lopp har det bland EU-länderna utvecklats en praxis gällande vilka ämnen som bör undvikas i textilier, alternativt begränsas till låga halter. Här finns ett problem, menar Henrik Willers, bilden:

– Rådande praxis är varken standardiserad eller bindande, utan skiljer sig åt mellan en uppsjö av olika miljömärkningar som i sin tur gör det möjligt för importörer och andra aktörer att kringgå berättigade krav. När merparten av tillverkningen sker i länder utanför EU räcker det inte med frivilliga överenskommelser, varför ett gemensamt regelverk och en gemensam förbudslista mot giftiga ämnen måste skapas.

Frånvaron av gemensamma EU-regler och snårskogen av miljömärkningar innebär också mycket extraarbete för berörda tekoföretag. Något som Anne Ludvigson, bilden, VD för textilföretaget Ludvig Svensson i Kinna, kan intyga:

– Som internationellt verksamt företag med merparten av försäljningen inom EU lägger vi i genomsnitt en heldagstjänst i veckan på administration på grund av den dåliga samordningen. Om EU menar allvar med den inre marknaden krävs en harmonisering av lagstiftningen.

Sedan några år tillbaka har TEKO lobbat för att regeringen tillsammans med Kemikalieinspektionen agerar för att EU genom lagstiftning reglerar förekomsten av kemikalier i textila produkter.

– Mot den här bakgrunden är det glädjande att regeringen i kemikaliepropositionen aviserar sina nya avsikter, säger Henrik Willers.

Som ett inslag i Sveriges värdskap i Nordiska ministerrådet 2013 arrangerade Kemikalieinspektionen i början av december ett nordiskt seminarium om farliga ämnen i textiler och som förutom företrädare för EU-kommisionen lockade tunga många representanter från departement, myndigheter och relaterade branschintressen i Norden. Lisa Anfält, enhetschef för EU-koordinering vid Kemikalieinspektionen, säger:

– För att påverka lagstiftningen inom EU krävs samarbete och här är de nordiska länderna en lämplig gruppering då vi har en liknande syn på behovet av att minska riskerna med kemikalier i kläder. Att frågan hamnar allt högre upp på de politiska dagordningarna är en tillfredsställande utveckling, liksom TEKOs starka engagemang i ämnet.

Som generalsekreterare för branschfrågor inom TEKO är det Elin Lydahl, bilden, som ytterst ansvarar för organisationens insatser på området. Med den breda mobilisering som nu sker, i kombination med de återkommande giftlarmen i media, hoppas hon på ett genombrott inom några år:

– Gemensamma lagar ökar inte bara tryggheten för konsumenterna. Vi får också en jämnare spelplan för tekoföretagen inom EU, samtidigt som starkare incitament skapas för kemikalieindustrin att utveckla lämpliga substitut. Tunga argument att förhålla sig till för EUs beslutande organ, säger hon.