Producentansvar på textil SOU 2020:72 – TEKO:s remissvar och kommentarer

Producentansvar på textil SOU 2020:72 – TEKO:s remissvar och kommentarer

TEKO, Sveriges Textil och Modeföretag fått möjlighet att lämna svar på remissen ”Ett producentansvar för textil, SOU 2020:72”.

– Skulle det införas ett producentansvar på textil så är vi på TEKO positiva till det. Det här kommer att vara en fråga som finns med under många år och nu börjar nästa fas i arbetet för branschen, säger Anne Ludvigson, styrelseordförande i TEKO. Det är dock viktigt att man utreder frågan om var branschens ansvar börjar och slutar då det finns betydande svårigheter med t.ex. fiberåtervinning idag och ny teknik behöver utvecklas innan vi som bransch har möjlighet att göra detta steg, tillägger Anne.

TEKO kan konstatera att det kommer att bli en betydande kostnadsökning för svenska producenter som omfattas av lagen när producentansvaret införs, betydligt högre än det som kalkylerats i utredningen. Och med stor sannolikhet ett högre konsumentpris. Vi vill också betona vikten av att tillse att svenska aktörers konkurrenskraft inte ska försämras mer än nödvändigt. Det är främst tre delar som regeringen behöver ta i beaktande:

  • Säkerställ att all importerad textil till Sverige bär sina fulla kostnader för producentansvaret.
  • Undvik att införa ytterligare nationella kostnadsdrivande styrmedel inom textilsektorn, såsom den föreslagna kemikalieskatten på kläder och skor.
  • Tillse att så mycket som möjligt kring producentansvar harmoniseras inom EU för att undvika olika system i olika medlemsstater vilket medför betydande svårigheter och högre kostnader för exporterande företag.

– Vi uppskattar utredningens vilja att bidra till miljönytta och att den löpande haft en öppenhet och dialog med branschen för att öka förutsättningarna för ett fungerande producentansvar för textil och dess bidrag till den cirkulära ekonomin säger Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO som varit med i expertgruppen knuten till utredningen. – I vårt remissvar har vi kommenterat de olika förslag som finns i utredningen med utgångspunkt från medlems-företagens samlade kunskap och erfarenhet tillägger Cecilia.

Det är också av största vikt att vi arbetar gemensamt med forskning, både nationellt och inom EU för att på sikt möjliggöra en storskalig fiberåtervinning. Det är också viktigt att stötta och utveckla existerande flöden inom sortering, återanvändning, återvinning och innovation där branschens samarbete med ideella aktörer, högskolor och forskningsmiljöer är av största vikt.

Läs TEKO:s remissvar här


För mer information

Cecilia Tall Generalsekreterare TEKO, 073-825 79 00, [email protected]

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag. Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska textil- och modebranschen, dess företag och produkter. www.teko.se