Miljönytt, dec 2017

Miljönytt, dec 2017

Bilden: Bilden visar en prototyp från projektet WaterWeave vid Smart Textiles i Borås, ett projekt som undersöker möjligheterna att rena dagvatten från tungmetaller med hjälp av textil. Foto: Sofia Sabel

TEKO:s textil- och miljöexpert summerar året

Så här i slutet av året är det dags att summera vad som hänt sedan i våras inom det textila miljöområdet. Det har varit aktivitet både hos TEKO och medlemsföretagen, och tillsammans har vi skapat förutsättningar för att kunna besvara remisser och framföra TEKO:s och medlemmarnas synpunkter vid möten med bland annat Miljö- och energidepartementet och olika myndigheter.

Miljögruppens arbete
Jag vill tacka alla som gått med i TEKO:s Miljögrupp och också vår Beredningsgrupp, och som genom detta gör att vi kan ha dialog om viktiga textilfrågor både via mail och genom våra fysiska möten i Borås. Vi har delvis lyckats med att man kan följa våra möten via Skype, men jobbar på att det ska fungera bättre. Miljögruppen hade möte i juni, där vi ihop med övriga punkter hade lagt in uppskattade grupparbeten om mikroplaster från textil. I oktober var det dags för nästa möte och där diskuterade vi vad vi lägger i begreppen hållbara fibrer, material och produkter. Alla dessa diskussioner ger oss värdefull kunskap om hur vi ska arbeta med dessa frågor framöver. De dyker upp i olika sammanhang, t ex i utredningar som görs på uppdrag av regeringen, och där framtida lagkrav tas upp som kan gälla offentlig upphandling, textilavfall, producentansvar, kemikalieskatt etc.

Beredningsgruppen – fokus på produktionsfrågor
TEKO:s Beredningsgrupp, som tar upp produktionsfrågor, framförallt inom våtberedning (färgning, tryckning, kemiska slutbehandlingar etc.), har lagt ett stort engagemang i frågan om antimon i polyester, som läcker och hamnar i färgbadet när fibern utsätts för temperaturer över 100oC. Detta är ett stort problem som studerats i ett examensarbete utfört av en mastersstudent på Textilhögskolan, vilket presenterades vid Beredningsgruppens möte i november. Både antimon och mikroplaster från syntetfibrer är frågor som kommer att finnas på agendan i BREF-processen för textil (produktion inom EU), bland annat då möjliga utsläppsvärden ska undersökas och beslutas om. Detta arbete har kommit igång och i vilket Naturvårdsverket är en del, med support från TEKO och flera medlemsföretag som ingår i den svenska arbetsgruppen. Läs mer om BREF-processen här.

Identifiera källor till mikroplaster
För att kunna vara våra medlemsföretag behjälpliga i frågor runt mikroplaster och dessutom kunna framför våra medlemmars synpunkter och kunskap om textilproduktion, så har TEKO bland annat engagerat sig i ett nätverk bestående av textil- och modeföretag och organisationer. Detta nätverk har som syfte att tillsammans verka för att identifiera källor till mikroplast från syntetisk textil och minimera riskerna för att utsläpp sker genom att dela information och erfarenheter. Under hösten har TEKO svarat på både en svensk remiss om mikroplaster och en EU-konsultation.

Nytt lagförslag om vatten har engagerat många
Något som TEKO engagerat sig i under året är ett nytt lagförslag från regeringen angående vattenmiljö och vattenkraft, vilket skulle kunna få stora konsekvenser för textilföretag med miljötillstånd om man ser till den utredning och förslag som lagts. I förslaget föreslås en huvudregel som innebär att hela verksamheten ska prövas vid en ändring av densamma, istället för att pröva delen som berörs. Något som också gäller avloppsreningsverk, till vilka beredningsverk lämnar sitt avloppsvatten.

Nordisk guide för leverantörskrav
TEKO har tillsammans med systerorganisationer i Norden, deltagit i möten med syfte att ta fram en guide för leverantörskrav för en hållbar textilproduktion. Detta är ett projekt inom den nordiska aktionsplanen för hållbart mode och textil, finansierat av Nordiska Ministerrådet och koordinerat av Danska Miljöstyrelsen, och är ett av sex ingående projekt. TEKO också bidragit till en guide för offentlig upphandling av hållbar sjukvårdstextil.

Det hållbara modeundret
I juni besvarade TEKO remissen som gällde utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi. Sedan dess har vi också diskuterat frågor såsom producentansvar, textilinsamling och en hållbar textilindustri med miljödepartementet. Något som varit uppe för diskussion i branschen har varit regeringens kommande satsning på ”Sverige – det hållbara modeundret” och hur detta kan genomföras.

Dialog för en hållbar textilkedja
I oktober ägde Naturvårdsverket:s och KemI:s Textildialog med branschen rum, ”Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier”. Ett välbesökt och uppskattat arrangemang, med möjlighet till kontakt med olika aktörer. Den 15 mars är det dags igen, och då med fokus på mikroplaster.

Ny version av Sustainable Fibre Toolkit lanseras under våren 2018
Under våren kommer TEKO med en uppdaterad version av boken om hållbara fibrer, ”The Sustainable Fibre Toolkit”. Ett nytt avsnitt om bland annat att tänka hållbart från början, ny designmetodik och nya affärsmodeller, mekanisk och kemisk återvinning av fibrer har kommit till genom bidrag från forskare och modeföretag i framkanten.

Inför nästa år vill jag välkomna alla intresserade medlemsföretag i TEKO att vara med i Miljögruppen! Välj själva hur mycket ni vill engagera er, det är helt ok att bara stå med på maillistan.

Jag önskar er alla en härlig jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Weronika Rehnby
TEKO:s Textil- och miljöexpert