Från 1 november gäller Försäkringskassans tidigare regler för läkarintyg

Från 1 november gäller Försäkringskassans tidigare regler för läkarintyg

Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler som innebar att Försäkringskassan upphörde med att begära in läkarintyg för rätt till sjukpenning eller föräldrapenning vid vab. Syftet var att avlasta vården som hade ett mycket högt tryck under pandemin. Försäkringskassan gör nu bedömningen att vården inte är lika hårt belastad och från den 1 november 2020 återgår därför Försäkringskassan till de tidigare reglerna för läkarintyg. Det tillfälligt upphävda kravet på läkarintyg som följer av sjuklönelagen gäller dock fortfarande fram till den 31 december 2020. Nedan följer en beskrivning av hur detta bör hanteras av arbetsgivare och vad Försäkringskassans återgång till de tidigare reglerna innebär för arbetstagare.

Arbetsgivares möjligheter att kräva läkarintyg

Arbetsgivares möjlighet att begära läkarintyg följer av sjuklönelagen och i tillämpliga fall av bolagets kollektivavtal. Riksdagen har dock beslutat om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg som följer av sjuklönelagen. Denna tillfälliga ändring i sjuklönelagen gäller fram till den 31 december 2020.

Det beslut som Försäkringskassan nu fattat gäller alltså inte arbetsgivares rätt att kräva läkarintyg, utan rör endast Försäkringskassans krav för att individer ska vara berättigade till föräldrapenning vid vab och sjukpenning vid sjukdom. Mer om detta nedan under rubriken Försäkringskassans bedömning.

Möjligheterna att kräva läkarintyg enligt TEKO:s har dock formellt sett varit oförändrade, även efter det att Riksdagen beslutade att temporärt upphäva kravet på läkarintyg i sjuklönelagen. Mot bakgrund av det tidigare allvarliga smittspridningsläget har TEKO:s rekommendation varit att arbetsgivaren i enlighet med sjuklönelagen inte ska begära att den anställde ska styrka sin sjukfrånvaro genom ett läkarintyg även om detta framgår av TEKO:s kollektivavtal. Sjuklön utgår då från den åttonde sjukdagen oavsett om läkarintyg inkommit eller inte. Motsvarande tillämpning har rekommenderats att gälla för förstadagsintyg.

I och med att sjuklönelagens tillfälliga regler om slopade krav på läkarintyg fortfarande gäller är vår rekommendation att arbetsgivaren inte ska kräva att den anställde styrker sin sjukfrånvaro genom ett läkarintyg även om detta framgår av TEKO:s kollektivavtal. Försäkringskassans beslut om att begära in läkarintyg påverkar alltså inte vår nuvarande rekommendation.

I undantagsfall kan dock TEKO rekommendera arbetsgivare att kräva förstadagsintyg antingen för att arbetstagaren ska styrka sin frånvaro och/eller för att arbetstagaren ska vara berättigad till sjuklön enligt kollektivavtalet. Detta förutsätter dock att arbetsgivaren har en skälig anledning till att begära in läkarintyget. En sådan bedömning får göras från fall till fall. Bolagen kommer därför att rekommenderas att kontakta TEKO som kan ge råd kring om förutsättningar för att begära in läkarintyg föreligger. Exempel på fall då arbetsgivaren kan tänkas ha skäl för att begära läkarintyg är om arbetsgivaren misstänker missbruk av sjukskrivning eller att det behövs för att fullgöra rehabiliteringsansvaret. Vidare krävs att läkarintyget kan införskaffas under säkra förutsättningar. Om det mot bakgrund av smittspridningsläget i en region eller landet i stort inte är möjligt ett erhålla ett läkarintyg från den allmänna sjukvården, kan arbetsgivaren istället anvisa arbetstagaren till en läkare hos företagshälsovården.

Försäkringskassans bedömning

Återgången till de tidigare reglerna innebär att Försäkringskassan kommer att kräva läkarintyg från dag åtta för till ersättning vid vab och från dag femton för sjukpenning.

Det bör dock noteras att Försäkringskassans beslut om att åter kräva läkarintyg har mött kritik från regioner där smittspridningen är förhållandevis hög, till exempel i Skåne och Uppsala. Försäkringskassan uppger också på sin hemsida att de noggrant följer utvecklingen av smittspridningen och att de även fortsatt kommer att löpande anpassa sina beslut efter rådande situation. Det kan därför inte uteslutas att Försäkringskassan ändrar sitt beslut eller att regionala undantag införs där smittspridningen är hög.

Sjukpenning

Om arbetstagarens första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Detta gäller både under arbetstagarens anställning och föräldraledighet. Om arbetstagarens första sjukdag är 1 november eller senare kommer Försäkringskassan att begära läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.

Vab

Vid vab gäller krav på läkarintyg från och med den 1 november – om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre. Om arbetstagarens barn blir frisk innan den 1 november 2020 behöver arbetstagarens inte lämna in något läkarintyg. Det gäller även om arbetstagaren lämnar in en ansökan om ersättning efter den 1 november. Om arbetstagarens barn fortfarande är sjukt efter den 1 november måste arbetstagaren lämna in ett läkarintyg i dag åtta av barnets sjukperiod.

Mer att läsa

Försäkringskassan