Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Riksdagspartiernas ståndpunkter i miljöfrågor med fokus på textil

Riksdagspartiernas ståndpunkter i miljöfrågor med fokus på textil

Nedan följer en kort sammanfattning av riksdagspartiernas ståndpunkter i miljöfrågor med fokus på textil. All information har hämtats från respektive partis hemsida och partiprogram.

Vänsterpartiet menar att det finns brett folkligt stöd för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja omställningen till ett hållbart samhälle. Ett av partiets fokusområden för att uppnå detta är fossilindustrin och användningen av olja, gas och kol. V vill ha ett fossilfritt Sverige och visionen är nollutsläpp till år 2040.

För att underlätta omställningen till ett mer hållbart och miljövänligt samhälle vill Västerpartiet senast 2022 inrätta en statlig grön investeringsbank, med minst 100 miljarder kronor i kapital.

I övrigt har Vänsterpartiet inte uttalat sig specifikt om textil.

Miljöpartiet har stort fokus på transporter; exempelvis ska bil och flyg beskattas på olika sätt för att förändra beteenden. MP vill att Sverige senast år 2045 ska ha noll utsläpp av växthusgaser och en 100% förnybar elproduktion senast år 2040.

MP vill underlätta miljövänliga val i vardagen och vill därför sänka moms på hyrtjänster, begagnatförsäljning och reparationer. Partiet vill också göra en övergripande skatteöversyn för att styra samhället mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Som ett resultat av översynen vill MP se åtgärder på olika områden, bl.a. skattepolitik, avfallshantering och produktkrav.

I övrigt har Miljöpartiet inte uttalat sig specifikt om textil.

Socialdemokraterna vill att Sverige senast år 2045 inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser och vill med politiska styrmedel får marknaden att ställa om till ett hållbart och miljövänligt samhälle. Detta ska ske genom ett klimatpolitiskt ramverk för både individer och företag.

Partiet vill öka fokus och effektivisera återvinning och avfallshantering. Pant ska införas på fler produkter, t.ex. batterier och hushållselektronik samt man vill införa fler förbud och styrmedel mot farliga kemikalier och utsläpp.

I övrigt har Socialdemokraterna inte uttalat sig specifikt om textil.

Liberalerna vill gå över till en s.k. grön skatteväxling, som innebär lägre skatt på arbete men högre miljöskatter. Miljöskatter är exempelvis läckageskatt i jordbruket, miljöbilsbonus och borttagna subventioner på fossila bränslen.

L vill ha mer forskning på textilområdet; både kring hållbara material, fibrer och återvinning. Partiet vill att både återvinning och återanvändning av textil måste öka och anser att en garantitid för kläder bör kunna införas.

Centerpartiet vill göra förhållandena mellan miljö, äganderätt och jobb tydligare. Den gröna skatteväxlingen är fokus i partiets miljöpolitik. C fokuserar på ekonomiska incitament, både för transporter (bilar/flyg) och särskilda kemikalieskatter och producentansvar – detta för att påskynda omställningen till ett hållbart och miljövänligt samhälle.

Partiet vill lägga fokus på återvinning och förbränning, ett område där man identifierat textil som ett huvudområde. C vill stötta de företag och organisationer som redan arbetar med textil insamling och man vill införa ett producentansvar på textilier –  detta för att öka återanvändning och återvinning.

Moderaterna har fyra huvudprinciper som styr partiets miljöpolitik: marknadsekonomiska lösningar, teknisk utveckling, internationella överenskommelser och konstandseffektivitet.

M vill i sin politisk efterlikna det sätt som marknaden reglerar sig själv; exempelvis genom att sätta ett pris på utsläpp som förorenaren ska betala. Denna princip kallas PPP, polluter pays principle, vilken M vill utveckla och använda på fler områden.

I övrigt har Moderaterna inte uttalat sig specifikt om textil.

Kristdemokraterna vill att Sverige senast år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser. År 2030 vill KD att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende fossila bränslen.

KD vill fokusera på återvinning, bland annat genom att införa vad de kallar kretsloppsparker i kommuner. Genom dessa ska återvinning och avfallshantering vara enkelt och tillgängligt för alla.

Partiet har föreslagit en råvaruskatt på icke återvunna textilier, vilket beräknas bli cirka 1 miljard kronor om året i ökade skatteintäkter. Skatten är tänkt att stimulera ökad återvinning och föreslås också gälla på annat ej sorterat avfall.

Kristdemokraterna vill göra ett avsteg från den generella momssatsen på reparationstjänster. Cykelreparationer, skomakeri och skrädderiverksamheten ska få sänkt moms från 25% till 6%.

Sverigedemokraterna vill på kostnadseffektiva sätt bekämpa klimatförändringar och växthusgaser, men med svensk industri och landsbygd i åtanke.

SD vill skapa mest nytta per investerad skattekrona och partiet vill att Sverige deltar i internationella klimatsamarbeten och forskningsprojekt.

I övrigt har Sverigedemokraterna inte uttalat sig specifikt om textil.