Information till arbetsgivare med anledning av Coronaviruset

Information till arbetsgivare med anledning av Coronaviruset

Med anledning av utvecklingen de senaste dagarna kommer här de senaste nyheterna om regeringens åtgärder för att mildra Coronavirusets negativa effekter för företag. Vi uppdaterar löpande vår webbsida med information om regeringens krispaket och vägledning för dig som arbetsgivare. Om du har frågor som inte besvaras på vår webbsida kan du som är arbetsgivarmedlem vända dig till vår telefonjour på 08-782 08 80. Övriga frågor och för dig som är branschmedlem hänvisas till [email protected]

Slopat karensavdrag
Med anledning av coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 11 maj 2020. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka om ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan ska göras retroaktivt till Försäkringskassan. Detta innebär att ni som arbetsgivare ska göra ett karensavdrag i vanlig ordning.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader
Regeringen har föreslagit att staten tillfälligt ska ta över hela kostnaden för arbetsgivarens sjuklöner under april och maj månad. Vi bevakar denna fråga tillsammans med Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv och återkommer så snart vi har mer information.

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Skälet till detta är minska belastningen på hälso- och sjukvården samt att hejda smittspridning i samhället. Vi har tidigare med anledning av coronaviruset informerat om att arbetsgivaren temporärt kan besluta om att den anställde inte behöver styrka sin sjukfrånvaro genom ett läkarintyg. Sjuklön utgår då från den åttonde sjukdagen oavsett om läkarintyg inkommit eller inte. Ett sådant beslut ska kommuniceras till de anställda. Arbetsgivaren kan dock fortfarande begära att den anställde lämnar en skriftlig försäkran om att den varit sjuk och att arbetsförmågan därmed har varit nedsatt. Lämnar den anställde inte en sådan försäkran kan arbetsgivaren hålla inne sjuklönen.

Ett nytt system för korttidsarbete
Med anledning av coronaviruset har regeringen presenterat ett förslag till krispaket i vilket ett nytt system för korttidsarbete införs. Syftet med systemet är att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Regeringen avser att överlämna förslaget till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars 2020. Vi behöver analysera regeringens förslag och kommer att återkomma med mer information. Nedan följer dock en kort beskrivning av förslaget.
Regeringens förslag innebär att det införs ett nytt system för korttidsarbete och en tillfällig möjlighet till korttidspermittering. Systemen bygger på det existerande systemet med korttidsarbete.

Nytt system för korttidsarbete
Det nya systemet för stöd vid korttidsarbete som föreslås är permanent och öppet, vilket innebär att stöd kan lämnas utan aktivering och utan hänsyn till det allmänna konjunkturläget. Stödsystemet ska kunna tillämpas för alla typer av företag och branscher.
Stöd enligt det nya systemet för stöd vid korttidsarbete ska endast lämnas i särskilda fall. Det är arbetsgivarna som genom en välmotiverad ansökan och underlag ska visa att förutsättningarna för stöd är uppfyllda. Stöd beviljas av Tillväxtverket.

Tillfälligt system för korttidspermittering
Det förslag om korttidspermittering som Regeringen nu har lagt bygger på förslaget om ett nytt korttidsarbete, men med den skillnaden att subventionsgraden under perioden 16 mars – 31 december 2020 utökas kraftigt. Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen vid korttidspermittering (perioden 16 mars-31 december 2020) kommer se ut enligt följande:

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars 2020.

Källa text: Teknikföretagen.

Mer information om Coronaviruset hittar du här