Ny utlysning inom BioInnovation har öppnat!

Ny utlysning inom BioInnovation har öppnat!

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter
Den 20 mars öppnade det strategiska forskningsprogrammet BioInnovation tillsammans med Business Finland och Vinnova en gemensam utlysning för de två starka skogsnationerna Sverige och Finland. Utlysningen ska stödja en utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter från skogsråvara.

I samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige. Det var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Den här utlysningen är en konkret effekt av det samarbete som startades mellan länderna i och med överlämnandet av presenten.

– Nya biobaserade produkter har en plats på globala marknader. Både Sverige och Finland är starka inom utvecklingen av sådana produkter. Samarbetsmöjligheterna mellan ländernas bioprodukt- och biomaterialkompetenser bedöms vara väldigt goda och vi är glada över att kunna fortsätta forskningssamarbetet i den här formen, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Erbjudandet riktar sig till projekt som möjliggör processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserar specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo.

Utlysningen vänder sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster men även universitet, högskolor och forskningsinstitut.

– Såväl finska som svenska företag och forskarorganisationer har spetskompetens inom biobaserade produkter. Den här utlysningen ger en ny möjlighet att kombinera dessa kunskaper och öppnar för samverkan i laboratorie- och pilotanläggningar. Målet är att skapa nya konkurrenskraftiga biobaserade produkter för den globala marknaden, säger Tuula Savola, Bioeconomy Program Manager, Business Finland.

För mer information kontakta
Anna Wiberg, programchef BioInnovation, +46 (0)76 129 62 94, [email protected]
Tuula Savola, Bioeconomy program Manager, Business Finland, +358 295 05 56 67, [email protected]

Fakta om utlysningen
Den svenska delen av utlysningen finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Den finska delen av utlysningen finansieras av Business Finland. Budgeten för finansiering av svenska parter är 27 miljoner kronor. Budgeten för finansiering av finska parter är ungefär 2 miljoner Euro. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget. Sista ansökningsdag är den 14 juni och projekten som ska pågå under 2,5 år beräknas kunna starta i slutet av september.

Länk till utlysningen på Vinnovas webbplats

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se/  

Business Finland erbjuder en bred variation av service som finns till för att stödja innovationsverksamhet, internationalisering, investeringar och turism. www.businessfinland.fi