TEKO årsmöte den 26 maj- Digitalt via Teams

TEKO årsmöte den 26 maj- Digitalt via Teams

Årsmötet arrangeras i år digitalt via Teams med anledning av Coronaviruset.

Hålltider
Kl 15.00-16.00: Årsmöte

Anmälan
Anmäl dig senast den 22 maj till: [email protected]
Länk till mötet skickas ut efter att anmälningstiden gått ut. Det går även bra att ringa in via Teams. Mötet är endast för medlemmar i TEKO.

Mötesärenden
1. Val av ordförande vid mötet.
2. justering av röstlängden (endast om behandling av viss fråga så kräver).
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
5. Styrelsens årsredovisning
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
9. Bestämmande av ersättningar enligt § 9.
10. Fastställande av årsavgifter enligt § 5.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för dem.
12. Val av styrelseledamöter och, i förekom mande fall, suppleanter för dem,
13. Val av revisorer och suppleanter för dem,
14. Val av ledamot och suppleant i Förening- en Svenskt Näringslivs styrelse.
15. Val av ombud vid Föreningen Svenskt Näringslivs stämmor.
16. Val av valnämnd om minst tre ledamöter för förberedelse av stämmans nästkommande val av ledamöter i styrelsen.
17. Framställningar från styrelsen eller från medlem, vilka blivit ingivna före mars månads utgång.
18. Övriga ärenden.

 

Datum

26 May 2020

Plats
Teams
Läs mer
Kontaktperson

E-mail: [email protected]