Våra ställningstaganden

TEKO…

…stödjer konsekvent frihandel på lika villkor och anser att frihandel är en förutsättning för att marknadsekonomi och konkurrens ska fungera på bästa möjliga sätt. 

…anser att skyddstullar i andra länder hindrar svenska företags marknadstillträde och är därför negativa för företagens export. Skyddstullar för import till Sverige och övriga EU gör att insatsvaror och tjänster blir dyrare så att våra företag i sin tur förlorar konkurrenskraft.

…arbetar för förenklade och harmoniserade tull- och handelsprocedurer som minskar kostnaderna och tidsåtgång för såväl exportörer som importörer då särskilt för mindre företag.

…arbetar för att öka möjligheterna för medlemsföretagen att bedriva effektiv, konkurrensneutral och fri varuhandel. En förutsättning för detta är att de regler som finns med krav på varors egenskaper, provning och kontrollförfarande samt deras påverkan på hälsa och miljö blir mer enhetligt utformade och harmoniserade mellan länder såväl inom EU som WTO.

…anser att tekoföretagens ekonomiska situation och därmed vår välfärd är helt sammankopplad med våra företags möjligheter att sälja och köpa varor på den internationella marknaden.

…ser ett stort utrymme för effektivisering och ökad handel på varuområdet, speciellt inom EU som är en stor marknad för svenska tekoföretag.

…anser att det bör ske ett mer aktivt arbete kring harmoniserings- och förenklingsarbetet beträffande produktregler inom EU och genom EU för att svenska tekoföretag ska kunna växa och konkurrera på lika villkor som andra aktörer på den internationella arenan.