Producentansvar på textil

Producentansvar på textil

Regeringen har beslutat om en utredning kring producentansvar på textilavfall. Regeringen har utsett Birgitta Losman vid Högskolan i Borås som särskild utredare och förslaget presenterades den 10 december 2020. Uppdraget var att föreslå ett producentansvar som säkerställer separat insamling av textilier för både återanvändning och textilavfall för återvinning.

TEKO arbetar på olika sätt med att stödja och informera om möjligheter till en hållbar textilproduktion där hänsyn tas till miljöaspekter redan i designstadiet, vid produktutvecklingen och i de fortsatta stegen fram till färdig produkt. Vi engagerar oss även i frågor om hur våra textilvaror ska tas om hand när de inte längre kan användas för sitt syfte. Tester och arbete sker främst i de textila testbäddarna (RISE IVF Mölndal) och på Wargön, men även på Textilhögskolan och Smart Textiles.

Vi arbetar aktivt med att minimera produktionsspill och återanvända detta direkt på plats. Förutom att minska textilt avfall och produktionsspill, arbetar vi för att det som ändå blir över i större utsträckning ses som en resurs för att så långt som möjligt undvika att det blir betraktat som ett avfall. Idag bränns majoriteten av det textila konsumentavfallet ihop med hushållssoporna och TEKO arbetar med att sprida kunskap om att detta skall samlas in via återvinningsanläggningar och i butik.

Vi är delaktiga i dialoger med Naturvårdsverket och andra myndigheter, för att på så sätt kunna påverka och dela med oss av våra erfarenheter och den verklighet som våra företag lever i.

Läs mer om de projekt inom ovanstående områden som TEKO är involverade i under avsnittet Forskning & Innovation.