Textilavfall & Producentansvar

TEKO arbetar på olika sätt med att stödja och informera om möjligheter till en hållbar textilproduktion där hänsyn tas till miljöaspekter redan i designstadiet, vid produktutvecklingen och i de fortsatta stegen fram till färdig produkt. Vi engagerar oss även i frågor om hur våra textilvaror ska tas om hand när de inte längre kan användas för sitt syfte.

Förutom att minimera vårt textila avfall och produktionsspill, så vill vi verka för att det som ändå blir över i slutet av cirkeln i större utsträckning blir till en textilresurs för att så långt som möjligt undvika att det blir betraktat som just ett avfall. Även när detta dock sker, så är det ändå en resurs i och med att textilier ofta har ett högt energivärde.

Vi engagerar oss också i projekt med fokus på en cirkulär ekonomi där textila produkter är en del och där nya innovativa affärsmodeller kan utvecklas.

Vi är delaktiga i dialoger med Naturvårdsverket och andra myndigheter, för att på så sätt kunna påverka och dela med oss av våra erfarenheter och den verklighet som våra företag lever i.

Läs mer om de projekt inom ovanstående områden som TEKO är involverade i under avsnittet Forskning & Innovation.