TEKO:s arbete för en mer hållbar textil- och modeindustri

TEKO:s arbete för en hållbarare textil- och modeindustri

Inloggade medlemmar kan läsa mer om den föreslagna kemikalieskatten på kläder och skor på fliken till vänster. Där finns även presentationer från informationsmöte och mall till remissvar.

Sedan 1970-talet har våra medlemsföretag arbetat tillsammans med frågor runt energieffektivisering, vattenbesparing samt med indentifiering och utfasning av farliga kemikalier ur textilproduktion. Det ledde bland annat till att textilindustrin på 1990-talet fasade ut ett antal farliga kemikalier som till exempel bromerade flamskyddsmedel, ftalater, nonyfenoletoxylat, klorerade organiska föreningar med flera. Sedan dess har arbetet inom industrin fortsatt med frivilliga ersättningar på ämnesnivå till mindre farliga ämnen.

Idag visar forskning inom LCA, life cycle analysis, att det i större utsträckning handlar om produktion och produktionsställe, samt processer, om en textil kan anses miljöanpassad eller inte, snarare än vilket matrial (fiber) som används. I en LCA tittar men också på faktorer som energianvändning i fabriker, kemikalieanvändning och vattenåtgång. På dessa områden ligger svensk produktion i framkant; inte minst då vi har en god tillgång till rena energikällor.

Arbetet med att sträva efter en hållbar textilproduktion med miljövänliga alternativ till kemikalier och bättre produktionsprocesser fortsätter. EU-lagstiftningen REACH är dock främst avsedd för kemiska produkter och inte varor. Det innebär att kemikalier som är förbjudna att användas för produktion inom EU mycket väl kan förekomma i produkter som importeras från tillverkare utanför unionen.

För att internationell textilproduktion ska ske på ett hållbart sätt har TEKO arbetat med regeringen för att verka för att EU-lagstiftningen REACH också ska gälla innehållet i varor. I början av 2015 skrev TEKO och Svensk Handel ett ”Call for action” till EU-kommissionen för att strama åt REACH för att få bort farliga kemikalier ur textilier, vilket mottogs positivt. Sedan dess har också en uppdatering av REACH-lagstiftningen skett 2018.

TEKO:s kansli och TEKO:s medlemsföretag är med sina kunskaper om kemikalier och berednings-processer för textilier viktiga aktörer som engagerar sig i forskningsprojekt och andra samarbetsinitiativ för en mer hållbar textilproduktion och för produkter med minsta möjliga miljöbelastning.