TEKO:s arbete för en giftfri vardag

TEKO:s medlemsföretag var tidiga med att arbeta tillsammans med frågor runt energieffektivisering, vattenbesparing och med att identifiera och fasa ut farliga kemikalier ur den svenska textilproduktionen mm. Arbetet har drivits i TEKO:s Miljö- och energigrupp sedan början av 1970-talet och redan från början inbjöds myndigheterna att vara med i gruppen, allt för att genom öppenhet kunna åstadkomma bästa möjliga resultat. Det ledde bland annat till att vi på 1990-talet fasade ut ett betydande antal farliga kemikalier som till exempel bromerade flamskyddsmedel, ftalater, nonyfenoletoxylat, klorerade organiska föreningar med flera.

Arbetet med att sträva efter en hållbar textilproduktion med miljövänliga alternativ till kemikalier och bättre produktionsprocesser fortsätter. EU-lagstiftningen REACH är dock främst avsedd för kemikalier och inte varor. Det innebär att kemikalier som är förbjudna att användas för produktion inom EU mycket väl kan förekomma i produkter som importeras från tillverkare utanför unionen.

För att svenska företag ska kunna konkurrera på lika villkor och att textilproduktion, var den än sker i världen, ska ske på ett hållbart sätt har TEKO sedan 2012 aktivt drivit på regeringen för att verka för att EU-lagstiftningen REACH också ska gälla innehållet i varor och bli kraftfullare. I början av 2015 skrev TEKO och Svensk Handel ett brev till EU-kommissionen ett ”Call for action” för att just strama åt REACH för att få bort farliga kemikalier ur textilier, vilket mottogs positivt. (Brevet återfinns nedan i sin helhet under relaterade dokument.) När sedan miljö- och klimatminister Åsa Romson tog frågan vidare genom att också skriva ett brev till kommissionen för att snabbare komma framåt, gav TEKO sitt stöd genom av vara en av flera organisationer och företag som undertecknade detta. (Brevet ligger på Regeringens hemsida och kan även läsas i sin helhet nedan under relaterade länkar.)

TEKO:s medlemsföretag är med sina kunskaper om kemikalier och beredningsprocesser för textilier viktiga aktörer som engagerar sig i forskningsprojekt och andra samarbetsinitiativ för en mer hållbar textilproduktion och för produkter med minsta möjliga miljöbelastning.