150824 Priset Swedish Fashion Talent of the Year 2015 gar till Simon Ekrelius Simon Ekrelius takes home Swedish Fashion Talent of the Year 2015