Miljönytt, april 2016

Miljönytt, april 2016

Välkommen till TEKO:s nyhetsbrev med fokus på hållbarhetsfrågor!

Det händer mycket just nu runt hållbarhet, ett område med frågor som kommer allt högre upp på företagens agendor, inte minst för företag inom kläder och textil! Kemikalier är en av dessa viktiga frågor och det märktes tydligt under vår välbesökta Kemikaliedag den 15 mars i Textile Fashion Center i Borås! Över 100 personer hade anmält sig för att ta del av intressanta föredrag och nätverka under pauserna, vilket det gjordes med besked. Stort tack!

Som branschorganisation vill vi se till att hålla er medlemmar informerade och detta nyhetsbrev är ett sätt att göra just det. Samtidigt är det ett tillfälle att berätta vad TEKO har på gång och vad vi engagerar oss i. Först av allt vill jag flagga för möjligheten att delta i TEKO:s referensgrupper inom miljöområdet. Aktiva grupper idag är Beredningsgruppen (tidigare Miljö- och energigruppen) där fokus ligger på produktion med våtberedning samt den växande Kemikaliegruppen där övergripande kemikaliefrågor tas upp, men också frågor som handlar om upphandling och miljömärkning. Frågor runt producentansvar och textilavfall kommer också att behandlas här.

Låt oss nu göra en tillbakablick på ett händelserikt 2015! Kemikaliefrågor har stått högt på agendan, främst genom påverkansarbete för en hårdare lagstiftning inom REACH gällande farliga kemikalier i textila produkter. Under hösten och början av året har vi arbetat intensivt med ett svar till EU-kommissionen som gäller ett lagförslag om att förbjuda cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska (CMR) ämnen i textila konsumentprodukter. I detta arbete var kemikaliegruppen mycket aktiv och bidrog till att TEKO:s svar kunde lämnas den 22 mars i år. Stort tack till alla som engagerat sig i detta!

Både Kemikalieinspektionen (KemI) och Naturvårdsverket (NVV) arbetar med regeringsuppdrag som rör textil. TEKO sitter i referensgrupper hos båda myndigheterna för att därigenom kunna påverka och framföra branschens synpunkter och återföra information till medlemmarna. KemI har regeringsuppdraget Strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen och för NVV innebär regeringsuppdraget att utveckla förslag om hantering av textilier där frågor som producentansvar och textilavfall tas upp. Den 18 april kallade NVV till samrådsmöte med branschen för att informera om deras övervägande och förslag samt ge oss möjlighet att lämna synpunkter och diskutera frågorna. Inom EU tas det fram tekniska dokument s k BREF-dokument, som ska visa på bästa möjliga teknik för olika industrisektorer. Under 2016  är det dags för textil och här deltar TEKO i den arbetsgrupp som NVV har tillsatt på nationell nivå, vilket är något som TEKO:s beredningsgrupp har arbetat för. Det gläder oss på TEKO att engagemanget i våra referensgrupper öppnar dörrar till att vi tillsammans ytterligare kan påverka i dessa frågor!

Under 2015 lanserade EU-kommissionen sin handlingsplan för cirkulär ekonomi, vilken kommer att ha betydelse för hur medlemsländerna kommer att arbeta med frågor som producentansvar, krav vid upphandling, återanvändning, återvunna material mm. Förra året kom även Upphandlingsmyndigheten (f.d. Konkurrensverket och Miljöstyrningsrådet) ut med sina nya textilkriterier och i maj kommer TEKO och medlemsföretag delta i ett möte där kravtillämpning och behovet av vägledning ska diskuteras.

På forskningssidan ligger också stort fokus på hållbarhet och när TEKO som branschorganisation engagerar sig i olika projekt, så är det i första hand i syfte att kunna framföra branschens synpunkter, vara uppdaterad om vad som är på gång inom vårt område och sprida resultat och information. Under Forskning & Innovation på vår hemsida finns information om projekten! Där kan ni exempelvis läsa mer om det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation där målet är att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Här undersöks bland annat möjligheterna för nya textilfibrer från skogsråvara. I forskningsprojektet Trash2Cash arbetar man för att ta fram nya högkvalitativa produkter från textil- och pappersavfall och i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Future Fashion är syftet att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar svensk modeindustri där cirkulär ekonomi står i fokus!

Slutligen vill vi nämna att vi just nu är i slutfasen av genomförandet av en undersökning för att kunna utveckla bättre företagsstöd om hållbart företagande i framtiden! Studien är ett samarbete mellan Tillväxtverket och branschorganisationerna TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, ASFB (Association of Swedish Fashion Brands) samt Swedish Fashion Council. Med anledning av studien uppmanar vi våra medlemmar att delge sina viktiga åsikter och svara på enkäten senast den 4 maj. Hållbart företagande är ett av våra prioriterade arbetsområden och undersökningen ska utgöra ett underlag för hur vi kan bli bättre på att arbeta med dessa frågor och stödja er medlemmar. Era svar är anonyma.
Länk till enkäten: http://goo.gl/forms/bCWdY8TkWy och varmt tack på förhand!

Med denna lägesrapport inom miljö och hållbarhet hoppas vi kunna hålla er både informerade och intresserade av vad som händer inom detta händelserika och omfattande område. Självklart vill vi även kunna engagera dig som på något sätt arbetar med dessa frågor ute på något av våra medlemsföretag. Jag hoppas att vi ses i någon av TEKOs referensgrupper och tveka inte att höra av er direkt till mig om ni vill veta mer!

Weronika Rehnby
TEKO:s textil- och miljöexpert