Rättsskydd för immaterialrätt

TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag erbjuder sedan många år ett särskilt rättsskydd för medlemsföretagen avseende upphovsrätt och mönsterskydd.

Rättsskyddet består av två delar:

  • Två timmars fri juridisk rådgivning
  • Bidrag till rättegångskostnader i processer, efter särskilt beslut.

För konsultation utöver tvåtimmarsgränsen svarar medlemsföretaget för kostnaderna.

Rättegångskostnader

I rättegångar tvingas vanligen förlorande part betala motpartens rättegångskostnader utöver sina egna rättegångskostnader. TEKO kan bidra till hela eller delar av medlemsföretagens kostnader vid en process i upphovsrättsfrågor med t.ex. hälften efter förhandsprövning i varje enskilt fall. Ett beslut kan även avse förskott under processens gång. Kontakta Per Dalekant vid TEKO. Bistånd till rättegångskostnader är avsett att kunna utgå där det ligger i branschens intresse att driva det enskilda fallet.